Články

Ústní jednání k vypořádání připomínek v procesu územního řízení na kontroverzní výškový dům na Litochlebském náměstí bylo odročeno

Dne 11.1.2011 se konalo na stavebním úřadu ÚMČ, Praha 11, veřejné ústní jednání ve věci územního řízení o umístění stavebního záměru „Litochlebský park“, který představuje kontroverzní výškovou stavbu na Litochlebském náměstí. Dlouhodobá snaha občanských sdružení a obyvatel, kteří nesouhlasí se záměrem výstavby 24patrového objektu na Litochlebském náměstí byla vyjádřena velkou účastí. Na jednání se dostavilo téměř 60 osob a malá zasedací místnost na úřadu MČ Praha 11 doslova praskala ve švech. Část občanů musela zůstat na chodbě, protože se dovnitř již nevešla.

Jednání bylo zahájeno námitkou vůči způsobu vyvěšení oznámení o této stavbě v lokalitě výstavby. Dle stavebního zákona § 87 zákona č. 183/20096 Sb., má totiž žadatel zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit. Oznámení má pak být vyvěšeno až do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Z vyvěšeného půdorysu si nelze vůbec představit, že se jedná o výškovou stavbu téměř trojnásobně překračující stávající okolní zástavbu panelových domů. Výška objektu byla totiž „schována“ ve výkresu půdorysu vyvěšeného oznámení na místě stavby, pod údajem o plošné výměře administrativní stavby. Z nákresu není také patrné, že pod velkou částí stávajícího parku mají vzniknout šestipatrové podzemní garáže. Tento postup vyvolává domněnky o utajování záměru stavby a záměrném matení laických odpůrců projektu.

Další námitka se týkala neuvedení informace ohledně procesu EIA (posouzení vlivů na životní prostředí). Třetí výhradou pak byla podjatost úředníků MČ Praha 11, kteří se obtížně vyrovnávají se situací, kdy politické reprezentace je jednoznačně pro realizaci projektu. Není tak zaručeno, že při posuzování a rozhodování o záměru stavby bude postupováno objektivně.

Z důvodu nedodržení zákonného postupu ze strany investora stavební úřad konstatoval, že bude konáno opakované ústní jednání, a to v zákonné lhůtě po vyvěšení oznámení na místě stavby a vyřízení podnětu na podjatost úředníků ÚMČ Praha 11.

Zástupci HPP 11 apelovali na kompetentní osoby, aby se jednání uskutečnilo v jídelně staré chodovské školy v odpoledních hodinách. Jen tak je lze umožnit účast obyvatel, kteří chodí do zaměstnání a nemohli by se jednání v pracovní době zúčastnit.

Důležitým požadavkem byla žádost na zajištění zástupců politické reprezentace, která o realizaci projektu usiluje, a to navzdory předvolebním slibům, že projekty s dopadem na kvalitu života nebudou podporovány.

V průběhu jednání byly uvedeny zásadní okruhy námitek, který stavební úřad obdržel:

  • likvidace vzrostlé zeleně a parku jako takového
  • ohrožení pietního místa
  • nevhodné dopravní řešení (problematický výjezd z garáží, vznik nebezpečných situací na ul. Turkova, kolize s kruhovým objezdem)
  • rozpor s územním plánem – jediná funkce stavby v území tzv. smíšeném (více funkcí)
  • narušení pohody a kvality bydlení
  • nutnost schválení výjimek pro dodržení zákonného postupu při povolování stavby.

Nevhodnost obrovské stavby dokazuje trvalý masivní nesouhlas fyzických i právnických osob, které apelují na úředníky i politiky a snaží se nevhodný záměr odvrátit.

Jednání se účastnila téměř čtvrtina členů zastupitelstva, byť pouze z opozičních stran. Zástupci Hnutí pro Prahu 11 reprezentovali zároveň několik občanských sdružení (o. s. Chodov, o. s. Hezké Jižní Město, o. s. Za hezké Háje). Hnutí pro Prahu 11 dlouhodobě zastává názor, že prosazovaná stavba je naprosto nevhodná a snaží se získat podporu pro zastavení záměru.

Radka Soukupová, členka zastupitelstva MČ Praha 11 za HPP 11 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2019 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist