Články

• Stalo se na Jižním Městě: O Smrtce, kamionech a kompetencích

fb.smrtka• Vážení občané, voliči, čtenáři...

nabízíme vám obsáhlejší prázdninové povídání o tom, kterak opoziční Smrtka u Kulturního centra Zahrada na JM rozdávala jedovatý leták a co obsahoval. Opět se povrdilo, že ač se opozice v čele s panem Mlejnským zoufale snaží (pro změnu) udělat i něco dobrého pro obyvatele P11, vůbec se jí to nedaří.

Víme proč: vlastní zájmy a zájmy svých přátel upřednostňují před zájmy občanů a občanek z Jižního Města. Bohužel, více se za roky své nehospodárné správy nenaučili a teď na to tvrdě doplácí, neboť drancovat JM a ignorovat jeho obyvatele není stejné jako pro ně dělat něco užitečného a zároveň nikoliv pouze populistického.

Též se vrátíme k tématu "odtržení JM od Prahy". Že vám nikdo z odpůrců "odtržení" nevysvětlil, co by občanům P11 rozšíření kompetencí MČ přineslo? Aby ne, když předramatizovaná kauza měla jediný cíl: pošpinit starostu Jiřího Štylera a zavdat důvod k odvolání z Rady MČ kohokoliv z HPP 11. Někdy to byla neposekaná pampeliška, jindy zas vandalem rozkopnutý koš... všímejte si podstaty a souvislostí, vše do sebe zapadá

Obsah kapitol článku s přímým přístupem:

ANO / TOP / Opozice: Dusíme se podle toho, jak potřebujeme
Informovalo JMND petenty dostatečně?
Podepsal jsem petici, ale vlastně nevím proč
Nač tolik povyku kolem stavby 511?
Zatímco JMND myslí na smrt, HPP pracuje pro občany P11 a píše dopisy vládě a do EU
Nevěřte Smrtce

oddelicka

• Dne 27.6.2016 čekala na zastupitele P11 před KC Zahrada paní Smrtka, rozdávající dramaticky pojatý leták. Byl zajímavý svým sarkasticky podaným obsahem zlojedského zápachu, majícího nezainteresované obyvatele Prahy 11 ohromit implicitním tvrzením, že starosta Jiří Štyler je chce zabít. A jak?

Údajně tím, že žádá o urychlené dokončení jihovýchodního okruhu v jakékoliv průchozí variantě dle aktuální EIA, kterou lze schválit do půl roku! Sama paní Smrtka samozřejmě podporuje starou EIA na variantu 511 z 60. let minulého století, kterou se nepodařilo z věcných důvodů dotáhnout k úspěšnému Územnímu rozhodnutí za posledních 15 let. Smrtka samozřejmě podporuje trvání na této neprůchodné variantě 511 podle zastaralé EIA, kde chybí i posouzení vlivu na zdraví občanů, protože tato patová situace bude trvale dusit obyvatele Jižního Města projíždějícími kamiony.

Na Zastupitelstvu dne 27.6.2016 se potvrdilo, že JMND, za které vystupuje pan Sýkora, a Smrtka mají na Jižním Městě společné zájmy: podporovat výstavbu jihovýchodního okruhu Prahy na variantě 511, která beze změn byla (a v právním státě i bude) neprůchozí v územním a ve stavebním řízení!

• ANO / TOP / Opozice: Dusíme se podle toho, jak potřebujeme

V říjnu 2015 vyšel na webu HPP 11 zajímavý a článek "Znečištěné ovzduší, neviditelný zabiják”. Konstatoval kritickou kvalitu ovzduší v Praze, a že hygienické limity nemají býti navyšovány tam, kde již jsou překročeny.

• Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým důkazem toho, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu přesvědčivě prokázat, že provedením záměru nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového důkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení záměru nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež mají hájit vymezené veřejné zájmy, závažným způsobem porušují zákon a jednají hrubě chybně (viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 135/2011 - 246 ze dne 30.1.2012 a č.j. 9 As 28/2012 - 135 ze dne 1.2.2013).

Po vypuštění článku Znečištěné ovzduší, neviditelný zabiják se začaly ozývat hlasy politických odpůrců HPP 11, že přeháníme, strašíme lidi, vymýšlíme si chiméry. Bagatelizovali obsah článku, neboť zrovna prosazovali výstavbu obřího kancelářského molochu Nový Opatov a poslouchat fakta o překračování limitů na JM se jim pranic nehodilo.

Uplynulo osm měsíců, potřebu stavět kanceláře (na chvíli) vystřídala potřeba stavět okruh kolem Prahy, který v představách ANO / TOP / opozice má podobu zastaralé autostrády vedoucí městem, pročež od začátku se míjí s účelem realizace. Když faktické důvody navrhovatelů neobstály (článek • Stavba 511: okruh kolem Prahy nebo skrz ni? Seznamte se s fakty), všichni tito propagátoři okruhu skrz město (tj. 511) v čele s Ing. Urbánkem z TOP 09, se rozhořekovali, že na JM je "smrtelně" znečištěný vzduch... zvláštní, přitom podle nich bylo v říjnu 2015 na JM ovzduší natolik pořádku, že by klidně celý Opatov zalili betonem.

oddelicka

smrtka bila• Informovalo JMND petenty dostatečně?

Vraťme se k paní Smrtce, stojící před KC Zahradou a letákem děkující starostovi Štylerovi za nové klienty. Tato Smrtka, kolegyně pana Sýkory z JMND, ho zastoupila u vchodu na Zastupitelstvo, neboť sama dosud nebyla zvolena za JMND do Zastupitelstva samotného. Ovšem co není, to může být, kandidátka JMND oplývala osobami takových kvalit, že po volbách byla raději skryta veřejnosti.

• Leták Smrtky > zde

• Článek o Smrtce v bulvárním podání JMND > zde

Ač máme smysl pro humor, tento považujeme za hraniční a nepobavil nás ani další počin JMND: petiční akce, kterou se chtěli před lidmi blýsknout. Téma SOKP (511) je dosti komplexní záležitost, není snadná k pochopení běžnému občanovi, jemuž kdesi na ulici kdosi zakřičí do ucha: "Přeješ si vyvést kamiony z Jižního Města? Jo? Tak podepiš!” Občan není tázán, zda si přeje výhradně “stavbu 511”, protože by dotaz nepochopil, nemá srovnání s alternativou, nicméně podepíše petici, kde je uvedeno, že si přeje “stavbu 511”, aniž byl stánkařem seznámen s tím, že tato varianta je 15 let neprůchozí pro územní řízení. Pakliže bude obejita evropská legislativa, EU se nebude na stavbě finančně podílet.

Mnozí ze zastupitelů Hnutí pro Prahu 11 jsou k pouličnímu sběru podpisů na podporu “okruhu 511” skeptičtí a nepovažují jej za objektivní. Pochybují, že petenti byli před podepsáním o problematice znalecky informováni, a jelikož petici organizoval pan Sýkora z JMND, je téměř jisté, že odborně informováni nebyli.

Přesto byla petice hnutím JMND shledána seriozní a dne 23.6.2016 předána premiéru Sobotkovi společně s otevřeným dopisem za dokončení Pražského okruhu - toho, co kamiony z JM "vyvede" přímo zpátky do Prahy, z čehož vyplývá zhoršení situace na zemi i ve vzduchu a paní Smrtka by své letáky měla prioritně rozdávat všem zastáncům tohoto nevhodného řešení (čili ANO / TOP / JMND / ČSSD / ODS / KSČM) a nikoliv zastupitelům HPP 11.

oddelicka

• Podepsal jsem petici, ale vlastně nevím proč

Když jsme u petic, připomeňme si jednu pozoruhodnou svou absurditou. Byla proti tzv. odtržení od Prahy, vznikla v režii ODS / JMND s úmyslem co nejvíce uškodit HPP 11 a zobrazit Jiřího Štylera jako nepřítele lidu. Připomínáme, co informovaní občané vědí...

• Úklid magistrátních chodníků, údržba magistrátních pozemků, údržba míst na hranici s pozemky ve správě TSK (přechody pro chodce), modré zóny, otázka parkování, volnost při jednání s developery, referenda, volné pobíhání psů i volný pohyb bezdomovců po území Prahy 11 jsou soustavné problémy Prahy 11. Šly by řešit efektivněji, pakliže by P11 měla větší kompetence, což by vedlo ke zlepšení života obyvatel. Proč to nejde? Jsme městská část bez práva přizpůsobit pravidla správy potřebám našich obyvatel.

Proč vedení pana Mlejnského za osm let panování nevyřešilo otázku bezdomovectví? Mimo to, že nechtělo, tak ani nemohlo. Vlastní vyhláška radnice P11 o pobytu nežádoucích osob na území P11? Nereálná! Jdete si zasportovat po okolí a skočí po vás cizí pes, protože majitel ho může nechat běhat navolno, jelikož to umožnuje vyhláška Magistrátu. Vlastní vyhláška radnice P11 o pobíhaní psů na území P11? Nereálná! Nikdo nikdy neřešil, jak z toho ven, až se objevil starosta Štyler a bosou nohou důkladně poškádlil hnízdo dřímajících kober. Jaká byla reakce a kdo byl proti změně kompetencí MČ, které by život stávajících obyvatel zlepšily?

Proti narovnání kompetencí MČ Praha 11 byli úplně všichni. Samozřejmě opozice JMND (v lednu 2016 zařídila tendenční článek v E15), ANO / TOP se bulvární zprávy chytili, protože využívají každou příležitost k oslabení důvěryhodnosti HPP 11. Politické strany na P11 chtějí na oko něco změnit, ale zároveň si přejí, aby vše zůstalo vše při starém, neboť v prostředí roky spokojeně přežívaly či přežívají, a bohatě z něj profitují. Těmto politickým kapříkům v chráněném rybníčku jde o ně samotné, nikoliv o obyvatele P11. Nazýváme je milovníky starých pořádků a jsme jimi obklopeni ze všech stran.

MČ P11 nemá takřka žádné pravomoce ovlivňovat a zlepšovat pravidla správy MČ, nemá totiž statut obce, ten má magistrát.

Magistrát si nepřeje něco měnit, vyhovuje mu vazalské postavení MČ.

Strany, vedeny svými straníky na Magistrátu, si také nepřejí něco měnit. Žádná se neobtěžovala jakkoliv informovat obyvatele P11, co pozitivního by jim rozšíření kompetecí MČ přineslo, zato média zásobovaly výhradně negativy a útočily proti Ing. Štylerovi a HPP 11.

• Opozice minulé ganitury si už vůbec nepřeje něco měnit.

Pouze HPP 11, mající důvěru voliců, se snaží něco změnit.

HPP 11 se ve volebním programu zavázalo svou prací pro obyvatele P11 a vyslovilo přání mít slušnou samosprávu a pěkné Jižní Město. Bohužel, HPP 11 koná osamoceno a při snaze získat účinný správní nástroj (např. tvorbu domovských vyhlášek, vlastního rozpočtu, vlastního územního plánu, účinnější spoluprací s městskou policií, aj.), je zbytkem zastupitelstva osočeno z něčeho úplně jiného: z tzv. odtržení od Prahy. Přitom opak je pravdou.

HPP 11 v součinnosti s ostatními starostkami a starosty MČ Prahy žádá posílení pravomocí zastupitelstev MČ k řešení podstatně lepší správy městských částí! ANO / TOP / ČSSD / ODS / KSČM / JMND z P11 o tato jednání nemají zájem a stávající stav chabých správních nástrojů MČ jim vyhovuje.

Snad ctěný čtenář již pochopil význam slov "narovnání kompetencí mezi MČ a Magistrátem" a naprosto zcestným "odtržením JM od Prahy" - jedná se o účelovou zlojedskou formulaci opozice, snažící se vyděsit lidové masy a poštvat je proti HPP 11. A bohužel, připojili se k ní naši bývalí koaliční partneři ANO / TOP, což svědčí o výše uvedeném.

Absurdní petice proti odtržení JM od Prahy

oddelicka

• Nač tolik povyku kolem stavby 511?

Blíží se senátní kampaň a kandidáti všemožně nahání politické body. Pan Sýkora, trenér v FK Dukla JM a kandidát za JMND, rádoby odborně vystupuje v TV Nova, (ne)rozumí parkování, vyvedl by kamiony z Jižního Města rovnou před okna našich sousedů a nezapomíná arogantně označovat starostu Jiřího Štylera za člověka, který prý nejedná v zájmu MČ - přitom v době, když Ing. Štyler a HPP 11 odborně bránili pozemky Litochleb, pan Sýkora lajnoval malé vápno kdesi v Zapomenuté Lhotě. Proto netušíme, v rámci jaké kvalifikace se rozhodl stát senátorem a jímá nás neklid, pokud by se chopil jakéhokoliv úřadu, ikdyž pravda - houževnatost, s jakou se soustavně dožaduje sportovních grantů na svou podnikatelskou činnost fotbalového trenéra je více než urputná, takže pokud půjde o (jeho) peníze, jistě bude velmi aktivní.

Pan Sýkora z Jižního Města profituje velmi dobře. Od tehdejšího starosty Mlejnského získal obecní byt 3+1 na dobu neurčitou, je správce tajemného Time 4 Sport z.s. (jsme zvědavi, na co se tento spolek fotbalistů z Dukly časem přejmenuje, aby pod stejným vedením pokračoval ve stejné činnosti), dlouhodobě překupujícího obecní sportoviště na ZŠ Mikulova třetím stranám, je fotbalovým trenérem, pravidelně čerpajícím granty na provoz FK Dukla, které mu do voleb 2014 schvalovala koalice pana Mlejnského, a po volbách pro změnu tichá koalice ANO / TOP / opozice. Volební předsevzetí o zpřetrhání klientelistických vazeb na P11 si k srdci vzalo pouze HPP 11 a milovníky starých pořádků je proto nenáviděno.

oddelicka

• Zatímco JMND myslí na smrt, HPP pracuje pro občany P11 a píše dopisy vládě a do EU

2016.06.14.Dopis.Sobotkovi.thHnutí pro Prahu 11 pohotově reagovalo na situaci kolem stavby 511 a dne 14.6.2016 otevřeně požádalo vládu o rychlé dokončení silničního okruhu kolem Prahy.

• Dopis > zde

Taktéž pan starosta Štyler zaslal dopis do orgánům EU, v němž poděkoval za vyřazení úseku 511 SOKP ze seznamu prioritních dopravních staveb, dále poděkoval za dodržování legislativy EU při pořizování okruhu kolem Prahy.

Vážení, obracíme se na Vás v návaznosti na naše podání z 25. 1. 2016 (reg. č. CHAP(2016)00643) ve věci problematiky trasování Silničního okruhu kolem Prahy, resp. stanovisek EIA na dosud nepostavené úseky. Z informace zveřejněné v těchto dnech jsme se dozvěděli, že vláda ČR vypouští ze seznamu jedenácti takzvaně prioritních dopravních staveb úsek 511 SOKP (přes MČ Praha-Běchovice) a že se tedy již pro tento záměr nebude snažit získat výjimku z evropské legislativy, která by MŽP umožnila verifikovat stará stanoviska EIA zpracovaná ještě dle z. Č. 244/92 Sb. Proces EIA má být proveden znovu v souladu s platnými předpisy. Podle všeho vláda učinila tento krok díky nekompromisnímu postoji orgánů EK v průběhu jednání o stavu a uplatňování legislativy týkající se hodnocení vlivů na životní prostředí v ČR. (...)

• Celý dopis > zde

Související:

Pražský okruh vypadne z prioritních dopravních projektů se zastaralou EIA

HPP 11 opět navrhlo urychlené dokončení okruhu kolem Prahy

Vyděrač není jen Dolínek, brzy totiž přibudou další

oddelicka

• Nevěřte Smrtce

Děkujeme, že jste dočetli až sem, jste informováni zas o něco více. Už víte, že věci nejsou jak vypadají a už vůbec ne v podání opozice, mající za hlavní cíl znedůvěryhodnit HPP 11 a politicky na tom profitovat. Jedná se stále o stejné politické figury z kolébky ODS. Tito zlojedi dříve rozprodávali JM developerům, iniciovali výstavbu nesmyslných staveb, káceli zeleň, ale dnes (po dosavadním nicnedělání pro čistší vzduch na P11) jim údajně náramně záleží na vašem zdraví, ovšem proč nechtějí kamiony vést jinudy, nesdělí. Nevěříme jim ani nos mezi očima, neboť skutky svědčí o lidech, ne slova - a my jejich skutky známe velmi dobře.

Sestavil Martin Farmačka, HPP 11

 

Komentáře  

+13 # Varlam 2016-07-15 09:27
Věřit trestně stíhanému mafiánovi co rozprodával pozemky pod cenou a je za to také stíhán, co sem kvůli němu vtrhlo na úřad UOOZ v roce 2013, co chtěl zastavět každou volnou plochu, co nechal pomocí ABL sledovat odpůrce i spolustraníky, kterých se chtěl zbavit, co nechal thaiboxery chodit na zastupitelstvo aby lidé v publiku mlčeli a báli se nebo se tam ani nedostali, věřit takovémuto člověku a jeho partě by mohl jen blázen nebo hajzlík co má své sobecké plány a chce si vydělat na úkor Prahy 11...

Dobrý článek.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Svoboda 2016-07-15 11:08
Souhlasím s Varlamem, akorát se bojím, zda pro nezasvěcené občany to není moc dlouhé.
Lidé jsou zvyklí číst Blesky a podobná periodika, vyjadřují se SMS-kami. S takovým obsáhlým článkem nebudou mít trpělivost. K jejich vlastní škodě. Kdo má zájem, informace si najde.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Varlam 2016-07-15 11:54
Možná by nebylo špatné dělat dvě verze, kratší sumarizovanou někde na straně stránky, přehledně oddělenou a zbytek pro ty, co se zajímají do hloubky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Martin Farmačka 2016-07-15 13:31
Pane Svobodo, urcite bych si nepral, abyste clanek zhltnul za tri minuty, nebot je multitematicky a nabizi spoustu podnetu k zamysleni i reakci:-) No a pokud jsou lide zvykli cist Blesky, at ctou Blesky. Pokud nemaji cas cist vubec, necht nectou vubec - ale kvuli nim urcite neprestaneme psat uplne. My, co necteme Blesky, zas nechceme cist jen bleskovky... mimoto: podstatny je OBSAH.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Honza 2016-07-19 12:02
Bohužel bojujete s větrnými mlýny (nebo Mlýny?). Nechci soudit naši společnost, ale možná opravdu není špatný nápad se zkusit přiblížit i lidem co tzv. "nemají čas" nebo jsou prostší duchem.
Hlas intelektuála má u voleb stejnou váhu jako hlas úplatného člověka.
Jinak na Jižňáku už roky nebydlím, ale držím Vám všem palce. Nevzdávejte to.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Zdenek Kvitek 2016-07-19 17:42
Dobrý den Honzo,
mohu s Vámi jen souhlasit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Svoboda 2016-07-20 13:26
Tak se nám zapojil do diskuze na fcb pan Sýkora. Cituji ho: Uz to prece davno neni jen o Mlejnskym a komunistech ale i o socanech JMND ODS TOP 09 i ANO cili o vsech. Porad vam to neni divne, ze s tou sektou nechce NIKDO?

Pane Sýkoro, jestli HPP 11 je sekta, tak vaše JMND, financovaná obžalovaným Mlejnským, je nemorální, prolhaný spolek lidí, kterým nejde o blaho P11. Jde jim pouze o vlastní prospěch a profit.

A vás pane Sýkoro nikdo normální zvolit do Senátu nemůže. Vzpomeňte si na poslední komunálky, kolik jste dostali hlasů. Bude to úplně stejné i tentokrát.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Roman Vacek 2016-07-20 16:59
Sýkora se ptá, co že je to ten program HPP11, za co že HPP11 bojuje, tak jsem mu napsal:

"Za bránění Jižního města před zastavěním, které váš zkorumpovaný šéf chtěl zastavět a zničit, aby měl kapsy plný prachů. Za transparentnost , abychom se nemuseli stydět, že sem vtrhne UOOZ. Že zase obžalují 40zastupitelů ODS-ČSSD-Mlejns kého atd... bojují proti šmejdům jako jste vy, pane Sýkoro. A to mi jako program stačí, byť toho dělají více."


Snad se mu to líbí :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Michal H. 2016-07-20 17:38
HPP 11 vydržte v boji s takovými Sýkory.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Zdenek Kvitek 2016-07-20 17:16
Hezky jste to napsal pane Vacku.
My v HPP 11 se držíme starého dobrého programu Masaryka " Nebát se a nekrást" . Chápu že pro Mlejnského lidi je náš program stagnací jejich soukromých zisků, ale je to přínos pro obyvatele Jižního Města.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Varlam 2016-07-20 19:11
Sýkora si o to řekl sám.

Tak kolik nám asi dneska naklikají pánové od Mlejnského a Prokopa a Hrabala mínusů? :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2020 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist