Články

• Interlov: (Ne)projednávání změny územního plánu v areálu interlov na Roztylech na zastupitelstvu Prahy 11

Roztyly.parcela.Z2797• Piráti odmítli oficiálně informovat občany Prahy 11 (na webu a FB Prahy 11) o možnosti připomínkovat probíhající kontroverzní změnu územního plánu Z 2797/00 v areálu Interlovu na Roztylech. Svým hlasováním znemožnili přijetí příslušného usnesení, které podalo HPP11. Jedná se o nepochopení nebo o trucpodnik proti HPP 11 - nepovolit jim na zastupitelstvu žádný návrh, byť by byl smysluplnější? Takto si Piráti představují transparentní politiku a otevřenou radnici?

Doufáme, že plánovaná Mediální komise (s uvolněným předsedou Holanem - ODS), ustanovený 11členný Výbor pro otevřenou radnici a média a dále ustanovený 11členný Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí se svou uvolněnou předsedkyní (Šorfová - ANO) a uvolněným místopředsedou (Kocourek - Piráti) komunikaci s občany a jejich informování nejen o developerských projektech zlepší. Práci těchto orgánů, které vyjdou MČ P11 na nemalé prostředky, budeme sledovat.

Více o změně územního plánu Z 2797/00 v areálu Interlov na Roztylech (kterou mimochodem Piráti na své Facebookové stránce podporují !!!) se dočtete na těchto odkazech:

Otázky kolem změny územního plánu v areálu Interlovu na Roztylech | The Facebook

Zastupitelé HPP 11 Malá a Kulhánek v rámci projednávání této změny územního plánu navrhli několik usnesení (najdete na konci článku), která měla zmírnit dopad změny na životní prostředí a zezávaznit příslib investora vybudovat veřejný park, sportoviště a přírodní koupaliště, stejně jako závazek vybudovat dopravní napojení areálu, které sníží dopravní zátěž na ulici Tomíčkova. Současný návrh změny ÚP tyto věci neřeší a z hlediska dopravy hrozí reálné riziko přelití části dopravy z dálnice D1 na plánované propojení Jižní spojka - Tomíčkova - Ryšavého a zatížení sídliště Roztyly až o dalších 3000 průjezdů automobilů denně vůči současnému stavu ! Ani jedno z navržených usnesení nebylo zastupitelstvem přijato.

Projednávání bodu začalo až ve 23:30 a na zastupitelích byla znát únava. Ve svých funkcích byli čerstvě zvoleni Marta Šorfová (ANO) jako uvolněná předsedkyně Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a Ing. Martin Sedeke (ODS), neuvolněný radní pro územní rozvoj. Bohužel, ač měli možnost v předstihu seznámit se s podklady (zaslány všem zastupitelům dne 11.2.2019), evidentně nebyli dostatečně připraveni - stejně jako drtivá většina koaličních zastupitelů. Potvrdilo se, na co poukazovali zastupitelé za HPP11 při nominaci jednotlivých radních a předsedů výborů... > VIDEO

Zastupitelstvo nakonec schválilo usnesení navržené radou. Pro hlasovali i zastupitelé za HPP 11, neboť je důležité, aby MČ P11 podala své připomínky, které označuje za zásadní. Pokud by připomínky nebyly schváleny zastupitelstvem MČ, tak by připomínky MČ nepodala. Text usnesení a připomínek MČ Praha 11 lze nalézt > ZDE

Malým vítězstvím v bitvě o Roztyly bylo schválení návrhu paní Zuzany Malé, aby se Rada MČ znovu zabývala prodejem magistrátních pozemků (o celk. Rozloze 1 ha) u metra Roztyly společnosti Passerinvest. Doufáme, že Rada přehodnotí svůj bezpodmínečný souhlas (z října 2018) s prodejem pozemků a že se (stejně jako např. IPR či TSK) vyjádří proti prodeji. Nepřejeme si totiž, aby si společnost Passerinvest dělala na Roztylech, co chce. Praha by si dotčené pozemky, které umožní klíčové napojení areálu Interlov na ul. Tomíčkova a Ryšavého, měla ponechat. A to i vzhledem k jejich očekávanému zhodnocení připravovaným Metropolitním plánem, který okolí metra plánuje zahustit až 27-patrovými budovami!

• O které pozemky se jedná? > ZDE


• Usnesení navržená zastupiteli HPP11 v rámci projednávání změny územního plánu Z2797/00 na Roztylech

Usnesení 1

Připomínky MČ Praha 11 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Nahradit připomínku 2 textem > 2. 2. Požadujeme, aby proces pořizování změny byl přerušen do doby, než bude rozpracovaná Územní studie okolí stanice metra Roztyly  dopracována, projednána a vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.


Usnesení 2

Připomínky MČ Praha 11 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Doplnit bod 3 o následující text > 3. Sdělujeme, že náš požadavek na napojení území z komunikace 5. května trvá, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek na zprovoznění jihovýchodní části okruhu Prahy. Zároveň požadujeme taková dopravní opatření, aby se ulice Tomíčkova nestala průjezdnou komunikací pro tranzitní dopravu.

Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.


Usnesení 3

Připomínky MČ Praha 11 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Doplnit připomínku 5 > 5. Nesouhlasíme, aby změnou byly dotčeny plochy celoměstského systému zeleně (CSZ). Požadujeme, aby nedošlo ke změnám funkčních ploch SO3, na kterých je vymezen CSZ. K požadavku nás vedou pravidla a ustanovení CSZ ve změně územního plánu Z 2832/00, která neochrání CSZ v zastavitelné ploše v blízkosti Michelského lesa, neboť:

V celoměstském systému zeleně je podmíněně přípustné umístění staveb v souladu s podmínkami dané plochy s rozdílným způsobem využití včetně staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že funkčnost CSZ nebude narušena, zejména že nedojde k významnému úbytku veřejně přístupných ploch zeleně v posuzované lokalitě.

Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.


Usnesení 4

Doplnění připomínek MČ Praha 11 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Doplnit bod „Připomínka k textové části odůvodnění návrhu celoměstsky významné změny Z 2797/00“ o následující text:

Požadujeme doplnění textové části odůvodnění návrhu celoměstsky významné změny Z 2797/00 v části „G - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch“ o požadavek, že plocha /ZVO-G/ bude řešena společně s plochou /SO3/, resp. s veřejně prospěšnou stavbou VPS 12/SR/11 – zařízení pro rekreaci a sport tak, aby bylo vhodným způsobem řešeno veřejné prostranství v rámci navazujícího dotčeného území.

Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění: Tento požadavek je v souladu s doporučeními studie SEA (vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí), a to: „Z hlediska vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území je návrh změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy: Akceptovatelný za podmínky současného řešení ploch /ZVO-G/ i /SO3/. A dále: Využití ploch /ZVO/ zpracovatel SEA doporučuje podmínit realizací navrhovaného parku, tak aby nemohlo dojít k výstavbě bez řešení veřejného prostranství.


Usnesení 5

Řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

V usnesení zastupitelstva MČ P11 v bodě III změnit text na > III. požaduje, 1. aby proces pořizování změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy byl přerušen do doby, než bude rozpracovaná Územní studie okolí stanice metra Roztyly dopracována, projednána a vložena do evidence územně plánovací činnosti.


Usnesení 6

Pořízení biologického průzkumu a hodnocení v lokalitě Roztyly

Zastupitelstvo ukládá Radě MČ Praha 11: Uvolnit prostředky z rozpočtu MČ Prahy (kapitola životní prostředí) vyhrazené na biologické průzkumy na realizaci biologického průzkumu a hodnocení v lokalitě Roztyly, pro které je v současné době pořizována územní studie.

Vypsat výběrové řízení na provedení biologického průzkumu a hodnocení v lokalitě Roztyly.

Termín: do 22.3.2019


Usnesení 7

Informování obyvatel o připomínkování změny Z 2797/00 na Roztylech

Zastupitelstvo ukládá Radě MČ Praha 11 informovat své obyvatele o možnosti připomínkování změny územního plánu Z2797/00 v blízkosti stanice metra Roztyly v radničních médiích (na webu a Facebooku Prahy 11). 

Termín: do 21.2.2019

• Hlasování o návrzích HPP 11, které ANO / TOP-STAN / ODS / Piráti nepodpořili > ZDE

Infoservis HPP 11


• Celý videozáznam projednávaného bodu zde:

https://youtu.be/JYv4gJzGA0k


Související 

• Piráti zrazují svůj volební program | The Facebook

Otázky kolem změny územního plánu v areálu Interlovu na Roztylech

Passerova změna územního plánu v areálu bývalého Interlovu jde do finále

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2020 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist