06.12.2022 • 01:15 • týden 49

2006.Milicov.biotop.th• Článek, otištěný v Klíči 06/2015, ve kterém odpovídá Dr. Kvítek občanovi Čižmárovi na otázky ohledně výstavby firmy Skanska na Milíčově, doplňujeme videozáznamem, povinným pro každého občana JM. Článek i živý odborný výklad RNDr. Kvítka považujeme za věcné, pochopitelné, vzájemně se doplňující a především burcující!

Občany, jenž se dosud nezajímali o dění na Milíčově, neboť např. bydlí na druhém konci sídliště, upozorňujeme, že Skanska si v Čechách (u nás na JM) dovoluje to, co by si ve své rodné zemi nikdy nedovolila. I na to dojde řeč a snad si stejně jako my uvědomujete i vy závažnost situace, která trvá. Skanska nemá platnou Vyjímku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, která je podmínkou platnosti Územního rozhodnutí, nadále staví od 10.10.2012 navzdory zrušení této Vyjímky Městský soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem v Brně a bere Jižnímu Městu z toho mála přírodního bohatství, které dosud má. (...) 

• Vážená Rado MČ Praha11, vážený pane RNDr. Kvítku, Ph.D., vážené Občanské sdružení Hezké Jižní Město,

naprosto nemohu souhlasit s Vaším článkem z Klíče 1/2015. „Rada MČ Praha 11 vyzvala Skanska k okamžitému zastavení výstavby Milíčov Lesní“. Bydlím v Kateřinkách, tak předmětné území dobře a dlouho znám. Do zahájení výstavby firmou SKANSKA to byl totálně zanedbaný pozemek plný odpadků bez jakékoliv údržby. Stála tu polorozbořená budova, myslím SK Chodov, ohrazena rezavým drátěným plotem. Spávali tu bezdomovci, několikrát jsem v zimě, z obav aby neumrzli, volal policii. Ptám se, co jste pro vylepšení této situace před zahájením výstavby udělali Vy? Podle mého názoru, firma SKANSKA staví s maximálním ohledem ke svému okolí a i k životnímu prostředí. Stavba je prováděna po etapách, se zabíráním minimálního prostoru. Byla provedena úprava potůčku a byla vybudována umělá jezírka, kde se žáby budou mít rozhodně lépe než ve starých tůních plných odpadků. I z hlediska životního prostředí je podle mě stavba přínosem. Nachází se v blízkosti metra a tak jsou vytvořeny podmínky k omezení provozu vozidel. V posledních létech se na všechno jen nadává a málo se hledají pozitivní činy. Prosím, pokuste se být někdy pozitivní ke svému okolí, ovšem, pokud ve své kritice nehledáte osobní prospěch. Byl bych rád, kdyby se moje reakce objevila v Klíči a byl bych rád, kdybyste to předali panu Kvítkovi, jsem zvědav, jestli mi odpoví.

Ing. Michal Čižmár

• Vážený pane inženýre Čižmáre,

na základě Vaší výzvy odpovídám na Vaše vyjádření k článku z Klíče 1/2015 „Rada MČ Praha 11 vyzvala Skanska k okamžitému zastavení výstavby Milíčov Lesní“. Na úvod bych rád předeslal, že dané území výstavby Skanska leží mezi původní zástavbou Jižního Města a Přírodní památkou Milíčovský les a rybníky, která je v Praze z pohledu biodiverzity nejvýznamnějším biotopem výskytu zvláště chráněných obojživelníků v Praze. V místě výstavby Skanska se vyskytovaly i druhy, které se těší z pohledu zákona nejvyššímu stupni ochrany v České republice. Například se zde vyskytuje kriticky ohrožený skokan skřehotavý nebo silně ohrožená kuňka ohnivá, která je chráněna i z pohledu EU Natura. Občanské sdružení Hezké Jižní Město (HJM) nezpochybňovalo původní záměr výstavby viladomů v malé části původních skladů s navážkou, ale rozhodně se stavělo proti rozšíření původního záměru i na loukách s tůněmi. Nyní mi dovolte, abych reagoval na Vaše konkrétní vyjádření:

Ad. Totálně zanedbaný pozemek plný odpadků bez jakékoliv údržby. Stála tu polorozbořená budova...

Předně je zapotřebí uvést, že za Vámi uváděné a neřešené zanedbání pozemku nese plnou zodpovědnost tehdejší vlastník, tedy společnost Skanska a její předchůdci. Samozřejmě selhala i kontrola státní správy a samosprávy, která nevyžadovala po vlastníkovi úklid prostředí.

Ad. Co jste pro vylepšení této situace před zahájením výstavby udělali Vy?

Občanské sdružení Hezké Jižní Město před zahájením výstavby vyzvalo MČ Praha 11 a ostatní orgány, aby zjednaly nápravu s vlastníkem v místě výstavby. Když Rada hl. m. Prahy vyhlásila 17. 8. 2010 záměr na zřízení tábora pro bezdomovce, kde jednou z uvažovaných lokalit byl i Milíčov, Občanské sdružení HJM opakovaně odmítalo takový postup koncentrace bezdomovců na jednom místě.

Ad. Podle mého názoru firma SKANSKA staví s maximálním ohledem ke svému okolí a i k životnímu prostředí.

Kdyby společnost Skanska stavěla v souladu se zákonem, tak by jistě Nejvyšší správní soud (NSS > článek) potvrdil společnosti Skanska Výjimku z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů, ale on učinil pravý opak. NSS Výjimku udělenou Skanska zrušil. Dodnes společnost Skanska nesplnila podmínky, které ve svém rozhodnutí stanovil NSS již v roce 2013, a proto postup Skanska je zcela bezohledný nejenom k životnímu prostředí, ale i k nejcennějším přírodním hodnotám Jižního Města.

Ad. Byla provedena úprava potůčku a byla vybudována umělá jezírka, kde se žáby budou mít rozhodně lépe než ve starých tůních plných odpadků.

Hustota výskytu silně a kriticky ohrožených živočichů v místě zástavby před výstavbou Skanska ukazuje, že původní biotop byl vhodný pro zvláště chráněné živočichy. Odklizení odpadků vlastníkem pozemku určitě přivítali nejenom občané, ale i obojživelníci. Na druhou stranu snížení výskytu hmyzu včetně komárů jistě přivítají občané, ale zvláště chránění živočichové budou mít méně potravy. Zcela negativní na budoucí vývoj živočichů bude mít rušení obojživelníků novými občany a jejich psy. Vybudování rybníčku s hlubokými příkopy by mohlo být považováno za ekologický počin ještě tak v období vrcholící doby socialistických meliorací, ale těžko v dnešní době. Narovnání koryt a zničení malých tůní s proměnnou hloubkou vede k tomu, že mizí jedinečnost tohoto území vhodného pro kriticky a silně ohrožené druhy, jako je například kuňka ohnivá, která bude nahrazena druhy běžnými v každém rybníku. Dojde ke snížení biodiverzity a počtu zvláště chráněných jedinců. Za velmi závažné považujeme, že dešťové srážky, které dosud zásobovaly Přírodní památku Milíčovský les a rybníky životodárnou vodou, budou svedeny dešťovou kanalizací přímo do rybníka Vrah v rozsahu 15–25 % z celkové plochy zástavby Skanska. Tak dojde k prohloubení trendu vysychání Přírodní památky Milíčovský les a rybníky, který byl zahájen již výstavbou původní zástavby Jižního Města a Kateřinek. Méně srážek bude protékat i územím Natura 2000.

Ad. V posledních létech se na všechno jen nadává a málo se hledají pozitivní činy.

Občanské sdružení Hezké Jižní Město určitě na situaci na Milíčovu nenadává, ale činí konkrétní praktické kroky k nápravě. Ze strany Skanska chybí dle Nejvyššího správního soudu Odůvodnění zástavby a zásahu do biotopu kriticky a silně ohrožených chráněných živočichů požadovaných zákonem. Žaloba Občanského sdružení Hezké Jižní Město na Ministerstvo životního prostředí byla vyslyšena nejenom Městským soudem v Praze, ale i Nejvyšším správním soudem v Brně. Městská část jen vychází z poznatků expertů a hájí pravomocné rozhodnutí soudu a práva občanů na příznivé životní prostředí.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D.
člen výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11

oddelicka

Setkání s občany a se zástupci firmy Skanska se uskutečnilo dne 16.4.2015 na ZŠ K Milíčovu. Záznam je rozdělen na dvě části: prezentace a diskuze. Na akci přišli i provokatéři, snažící se pana starostu vyvést z míry. Časové značky naleznete i pod každým klipem na stránce youtube.

2015.04.15.skanska.milicov.prezentace.th• Prezentace:

00:00 - Zahájení • 01:27 - Starosta Štyler: S developery se nesetkáváme soukromě a na jiný způsob nikdy nepřistoupíme • 02:51 - Dopis, jenž měl být přečten v celém znění před médii • 05:56 - Starosta Štyler se vyjadřuje k ultimativnímu dopisu Skansky • 08:42 - RNDr. Kvítek se ujímá slova • 13:03 - Skanska staví byty, nikoliv veřejnou vybavenost • 13:59 - Skanska a stavební řízení • 15:54 - Skanska a fauna na Milíčově • 20:29 - Stanovisko Nejvyššího správního soudu • 20:58 - Chování Skansky ignoruje zákon o ochraně přírody • 26:30 - Shrnutí prezentace • 27:59 - Konkrétní výskyty živočichů (kuňka, skokan) • 30:30 - MČ se postavila za práva občanů, nenechme si ukrást hodnoty JM • 33:54 - Skanska a ochrana přírody na Milíčově • 37:25 - Starosta Štyler: Skanska svým jednáním poškozuje sebe sama • 39:27 - Občanka: Skanska se chová arogantně • 39:58 - Demoliční výměr! • 41:43 - Jak to, že někdo nerespektuje výrok soudu?


2015.04.15.skanska.milicov.diskuze.th• Diskuze:

00:00 - Občan se znovu ptá, proč se radnice se Skanskou nesetkala. Starosta Štyler připomíná, že radnice je otevřena každému, kdo se chová slušně a přívětivě • 02:10 - Občan pokládá zákeřnou otázku: "Jde vám o žabičky, nebo o lidi?" • 06:24 - Z občana se klube provokatér: "Jde vám o žabičky, nebo o ty škatule? Stojíte o mého syna, aby tady žil?". Starosta zdůrazňuje zachování životní úrovně obyvatel JM a jasně odpovídá: za stávajícího stavu NE • 09:46 - A znovu: žabičky nebo lidi? • 10:18 - RNDr. Kvítek o nevhodnosti výstavby • 13:49 - Provokatér chce mít natočeno všechno, tedy sepřeptává na detaily Výjimky • 16:40 - Občan připomíná, že na JM se hrnou developeři • 17:33 - Developeři neřeší komunikace, o ty ať se postará radnice • 19:14 - Provokatér má absurdní nápad • 20:28 - RNDr. Kvítek: JM je trezor pro investory. Na JM není třeba stavět. • 22:28 - Občanka: Bydlím tu kvůli zeleni a poslední roky poslouchám stavební stroje • 25:37 - Chování Skansky je neudržitelné • 27:37 - RNDr. Kvítek o navýšení míry využití území na Milíčově. "Chceme, aby lidé na JM bydleli a byly zachovány jeho hodnoty. Aby JM nebylo jen skladem na lidi, ale město se všemi jeho funkcemi." • 31:10 - Občan Petřík: Vzrůstající hustota zástavby má negativní vliv na oblast Milíčova • 33:12 - STA: Developer staví byty, ne veřejnou vybavenost. • 37:27 - Pokud STA někoho pozve, měl by přijít • 38:57 - Občan: Diskuze je nesmyslná, soud rozhodl, o čem se tu se Skanskou máme bavit? • 40:09 - Jak Skanska mlží • 41:42 - STA: Kdo se chce sejít, ten si čas udělá

• Celé video > ZDE

Sestavil Martin Farmačka, HPP 11

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit