08.06.2023 • 06:46 • týden 23

P1040666 .th• Občané (nejen) z Roztyl,

v dubnu začal developer ALBORG-DEVELOPMENT a.s. likvidovat zelené pozemky Roztyl a stavět na nich Bytový park Roztyly. Informovali jsme vás o tom > ZDE

Výstavba se rozjela na plné obrátky, těžká technika naprosto změnila dříve zelený přírodní terén, hloubené základy domů dosahují mnoha metrů. Sedm dní v týdnu se do okolí rozléhalo burácení těžké techniky, rány, řev motorů. Jelikož na stavbě není voda, v horké dny se prášilo při průjezdu vozidel obyvatel Roztyl i návštěvníků curlingové haly - slibovaná kropička situaci neřešila.

Na základě přiznání odkladného účinku žaloby na stavební povolení vyzvali dne 6.6.2015 v 10h ráno občané Horních Roztyl, o.s. Zelené Roztyly a zástupci Hnutí pro Prahu 11 stavebníka k zastavení stavebních prací. Předání výzvy byla přítomna Policie ČR. Pokračování ve výstavbě bez pravomocného povolení je nezákonné. Jde o unikátní jev, kdy na území města Prahy byla developerovi zastavena probíhající stavba!

• Fotky ze dne 6.6.2015 zde:

• Aktuálně informujeme, že na tuto stavbu:

1) Městský soud v Praze přiznal Usnesením č.j. 11A 27/2015 - 57-, ze dne 26.5.2015 odkladný účinek žalovanému rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy vedeném pod č.j. S-MHMP 918715/2014/SUP, ze dne 24.11.2014, kterým bylo v odvolacím řízení rozhodnuto o odvolání proti shora uvedenému územnímu rozhodnutí.

2) Městský soud v Praze přiznal Usnesením č.j. 9A 75/2015 – 172, ze dne 4.5.2015 odkladný účinek žalovanému rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy vedeném pod sp.zn. S MHMP 490243/2014/SUP/Sv/Hn. č.j. MHMP 216565/2015, ze dne 11.2.2015, kterým bylo v odvolacím řízení rozhodnuto o odvolání proti shora uvedenému stavebnímu povolení. (Stavební úřad obdržel 8.6.2015)

Add1) stavební úřad po obdržení této informace informoval stavebníka a stavbyvedoucího zápisem do stavebního deníku o existenci tohoto Usnesení a sdělil mu, že mohou být na stavbě prováděny pouze práce na stavbách, které jsou povoleny stavebním povolením, nikoliv ty, které vyžadují pouze umístění stavby.

Add2) stavební úřad po obdržení této informace neprodleně informoval stavebníka a stavbyvedoucího zápisem do stavebního deníku o existenci tohoto Usnesení a sdělil mu, že mohou být na stavbě prováděny pouze takové práce, které budou směřovat k „zakonzervování“ rozestavěné stavby.

 

• Dále stavební úřad zaslal stavebníkovi, kterým je ALBORG-DEVELOPMENT a.s., IČO 27419037, Klimentská 1246, 110 00 Praha 1-Nové Město, „Výzvu k zastavení stavebních prací a k předložení návrhu prací k „zakonzervování“ stavby“. Smyslem této Výzvy je, aby stavebník provedl:

1) bezodkladné zastavení prací na stavbě, po doručení této výzvy je možné provádět pouze práce směřující k nezbytnému zabezpečení stavby

2) předložení návrhu prací, které povedou k „zakonzervování“ rozestavěné stavby, zajištění stavební jámy a svahu tak, aby nemohlo dojít k nevratným škodám na majetku, k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti anebo životního prostředí. Dále budou podklady obsahovat i návrh opatření na zamezení možnosti vniknutí osob do prostoru staveniště po „zakonzervování“ rozestavěné stavby. Součástí bude i návrh na odvádění a zneškodňování dešťových vod v souladu s právními předpisy k usnadnění průtoku přívalových vod, nebo k zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky a komunikace.

Tyto výše uvedené podklady budou stavebnímu úřadu předloženy nejpozději do 19.6.2015.

Stavebník byl také poučen, že návrh na „zakonzervování“ předmětné stavby musí akceptovat i skutečnost, že se může jednat o dlouhodobý stav, proto navržená opatření musí být odpovídajícího charakteru, aby obsáhla i několikaleté střídání ročních období, než rozhodne soud ve věci samé.

Martin Farmačka, Aleš Kulhánek, HPP 11

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit