31.01.2023 • 14:14 • týden 05

2016.06.07.Chodovsky.jasan.th• Jasan ztepilý - Starochodovská ulice, Praha 4 - Chodov

Jasan je součástí jasanové aleje podél komunikace Starochodovská, Praha 4 – Chodov, roste na pozemcích parc. č. 391/1, 251/5, k. ú. Chodov, a jde o památný strom chodovské aleje č. S7mapa

Podle odhadu místních obyvatel, více jak osmdesátiletých starousedlíků, byla alej vysazena na konci 19. nebo na začátku 20. století. Jasany pamatují již jako vzrostlé stromy. V té době zde vedla jen cesta od Prahy a nedaleko byla Chodovská tvrz. Zástavba rodinných domků v místě začala vznikat před I. světovou válkou. V polovině minulého století byl Chodov samostatnou obcí daleko za hranicemi Prahy a spadal pod Jílové u Prahy. Na přiložených ortofoto snímcích je patrný rozvoj území v okolí stromu. Z obce vesnického charakteru se v 50. letech stala městská část Prahy. Chodov se stal součástí Prahy 4 v roce 1966. Původní zástavba rodinných domků byla postupně obklopena rozsáhlou sídlištní zástavbou, v současné době s 80 000 obyvateli.

2016.Chodovsky.jasan.Strom.hrdina.dopisDůvodem výsadby jasanové aleje byla pravděpodobně vysoká hladina spodní vody. Jasany byly vysazeny jako meliorační dřeviny, chránící cestu před podmáčením. Proto také vyrostly do současných úctyhodných rozměrů. Odkaz na vysokou hladinu spodní vody v místě lze odvodit z názvů místních ulic „V Benátkách“ a „Na sádce“. Nedaleko aleje byly v minulosti rybníčky, sádky. Chodovská tvrz, která je na dohled, je původní vodní tvrzí ze 12. století.

K dnešním dnům zůstala zachována část aleje po pravé straně ulice Starochodovská, ve směru ven z Prahy. Přirozenou korunu mají jasany v části aleje mezi ulicemi K Remízku a V Benátkách. V lokalitě představují výraznou dominantu. 

Kolem roku 2005-6 vznikl stavební záměr do „parčíku“ u jasanové aleje umístit obytný dům s kancelářemi. Stavba byla neúměrná k ploše pozemku a zasahovala pod jasany, přístupová cesta byla navržena v těsné blízkosti jasanů. Vlastníci přilehlých nemovitostí s rozsahem záměru nesouhlasili, obávali se dopadů na okolí včetně likvidace dřevin v parčíku i poškození jasanů, proto místní občanské sdružení OS Chodov také vstoupilo do řízení vedených stavebním úřadem ÚMČ Praha 11 ve věci předmětného stavebního záměru jako účastník řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se snahou zajistit ochranu jasanů v aleji. Podalo podnět, aby odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, jako příslušný orgán ochrany přírody, vyhlásil stromy jako památné ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. Záměr podpořila městská část Praha 11 i hlavní město Praha, stromy rostou na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy.

2016.Chodovsky.jasan.Strom.hrdinaJasany v aleji, včetně předmětného jasanu, byly rozhodnutím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vyhlášeny za památné stromy v roce 2007. Správní orgán následně zajistil i údržbu stromů. V korunách byly odstraněny proschlé větve, které ohrožovaly pádem okolí a zároveň došlo k úpravě okolí cesty, zatravnění povrchu, odvozu nepořádku. Okolí nyní vypadá hezky, není zanedbané.

Stromy tak spojily místní obyvatele dohromady. Vlastníci rodinných domků a přilehlých zahrad souhlasili s vyhlášením stromů za památné i s ochranným pásmem, které zasahuje na jejich pozemky.

Záměr stavby, neúměrně velký na pozemek parčíku, ohrožující nejen předmětný jasan, ale i další jasany v památné aleji, se nakonec nezrealizoval.  Stavebník od záměru v místě nakonec ustoupil. Vliv sehrál i odpor místních obyvatel včetně OS Chodova.

2016.Chodovsky.jasan.thPředmětný jasan, včetně ostatních, je svědectvím minulých dob. Na Jižním Městě, které vyrostlo na polích a letošní rok oslaví 40 let od svého založení, se jedná o největší exemplář dřevin. Vzrostlé stromy se nedají nikde koupit, musí se počkat, až vyrostou, a to desítky let. V městském prostředí je třeba si takovýchto dřevin vážit, neboť vzhledem ke změně stanovištních podmínek, zaklesnutí spodní vody z důvodu budování inženýrských sítí, následné změně mikroklimatu v důsledku zastavění území a zpevnění povrchu, je nepravděpodobné, že stávající dřeviny budou dorůstat takovýchto rozměrů. 

Ohrožení stromů spojilo obyvatele Chodova dohromady, aby podnikli něco pro jejich zachování a zároveň strpěli určité omezení vlastnictví, neboť každoročně se potýkají s hrabáním listí na svých zahradách. Vzhledem k objemu korun listí není málo.

Všem zúčastněným, občanům, státní správě i samosprávě, podílejících se na zachování aleje patří velké poděkování, že jasany zůstaly zachovány nejen pro nás ale i pro další generaci. Poděkování o to větší, že v současné době se velké stromy z měst odstraňují z důvodu ohrožení okolí pádem větví. Důvodem je extrémní počasí, silný vítr, bouřky. Jasany se nám odvděčují tím, že vytvářejí příznivé mikroklima, což bylo znát zejména v loňském horkém létě, a zároveň poskytují biotop nejen pro ptactvo. V loňském roce byla pod jasany v době extrémně horkého a suchého léta příjemná procházka.

• Jak plynul čas (ortomapa chodovské aleje) > zde

Pracujeme pro stávající obyvatele Prahy 11 souladu s naším volebním programem!

Ing. Jiří Štyler, HPP 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit