31.01.2023 • 15:17 • týden 05

• Už to jede! Pirátská koalice schvaluje zástavbu zeleně při přírodním parku Hostivař-Záběhlice, ul. Výstavní, Praha 11

Koalice Prahy 11 pod vedením Pirátů (Piráti / ANO / TOP / ODS) na zastupitelstvu 13.6.2019 schválila podnět na změnu ÚP “lokalita Výstavní”. Při vstupu do přírodního parku Hostivař-Záběhlice se místo stávající funkce zeleně při ul. Výstavní budou rozhodnutím ZMČ P11 stavět supermarket a restaurace. Jde o první z řady (bohužel) očekávaných rozhodnutí pirátské koalice v neprospěch životního prostředí.

Změna územního plánu (ÚP) z funkce ZMK (městská zeleň) na funkci SV-C (všeobecně smíšené, obchody) a OB (čistě obytné) má být na pozemcích č. 536/259, 536/376, 536/409, 536/410, 536/414, 536/415, 536/475 vše v k.ú.Háje v celkové rozloze 17tis m2. Piráti změnou ÚP “Výstavní” porušují hned několik ze svých bodů volebního programu v oblasti územního rozvoje, např. že “Územní plány nesmí být psány dle zadání developerů”.

Rada MČ pod vedením Pirátů uvádí jako oficiální důvody likvidace funkce městské zeleně (ZMK) důvody typické pro bémovské období vlády ODS = špína a bezdomovci.

(citujeme, zkráceno): “MČ Praha 11 je toho názoru, že tato lokalita je delší dobu neuspořádaná, zanedbaná a je nevhodně využita. V této lokalitě je zeleň, která v současné době slouží pro černé skládky a přítomnost bezdomovců. Stávající plocha ZMK sevřená plochami sportu a komunikací Výstavní nikdy nesloužila a do budoucna nikdy sloužit nebude jako městská krajinná zeleň. MČ Praha 11 by chtěla touto změnou ÚPn dotvořit urbánní charakter území z pohledu vyvážené zástavby po obou stranách komunikace Výstavní s přechodem do volných ploch směrem k vodní nádrži Hostivař. Kromě toho také zamezit vzniku nepříznivých jevů jako je černá skládka či přítomnost bezdomovců. Dále by změna přinesla stabilizaci již existující aktivity v území (benzinka a veřejné parkoviště) a doplnění jej o vhodné navazující funkce pro motoristy (myčky, pneuservis, apod.).”

Hnutí pro Prahu 11 je proti bezprecedentní změně ÚP v přírodním parku Hostivař-Záběhlice a v tomto smyslu zastupitelé HPP11 vystupovali a hlasovali v červnu na zasedání zastupitelstva MČ P11:

1. Změna funkčního využití území porušuje usnesení zastupitelstva o veřejném zájmu z roku 2014 č.u. 0011/1/Z/2014.

2. Rozšiřování zastavitelného území porušuje usnesení Rady městské části Praha 11 z roku 2015 č.u. 0699/19/R/2015. 

3. Zrušení funkce ZMK porušuje usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 z 6.12.2018 č.u. 0005/2/Z/2018 deklarující zájem o ochranu stávající vzrostlé zeleně na Praze 11.

4. Koalice Piráti / ANO / TOP / ODS vytvořila precedens zásahu do územního plánu přírodního parku Hostivař-Záběhlice na území Prahy 11.

5. Koalice Piráti / ANO / TOP / ODS touto změnou ÚP podporuje úbytek zelených ploch ve prospěch zastavěnosti a zatížení přehřátého Jižního Města, navzdory probíhajícím klimatickým změnám a znečištění ovzduší v Praze.

Změna ÚP “Výstavní” byla koalicí pod vedením Pirátů schválena bez ohledu na nesouhlasné stanovisko Odboru životního prostředí ÚMČ P11, které zní (část):

“Na pozemcích parc. č. 536/256 a 536/258, k.ú. Háje je dále možné vidět druhotné porosty tvořené přírodě blízkými rostlinnými společenstvy, které svou druhovou skladbou přispívají ke zvýšení biodiverzity v dané lokalitě. Výše uvedené pozemky jsou navíc součástí přírodního parku „Hostivař - Záběhlice“, který byl zřízen nařízením č. 10/2014 Sb. HMP, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy, a jehož význam spočívá v dochovaném krajinném rázu, odpovídajícímu příměstské krajině venkovského, nikoli městského typu.”

Magistrát hl. m. Prahy hovoří o udržované veřejné zeleni: “Jedná se o pozemky, na kterých se nachází udržovaná veřejná zeleň, část veřejných cest pro pěší, drobná architektura a část chodníku při místní komunikaci Výstavní.”

Hnutí pro Prahu 11

1) Nesouhlasí s likvidací ploch určených pro městskou zeleň a rozšiřováním zastavitelného území v rámci ÚP.

2) Nesouhlasí s účelovými změnami ÚP ve prospěch developera a na úkor životního prostředí.

3) Podporuje všechna rozhodnutí ctící veřejný zájem a životní prostředí.

4) Požaduje městskou zeleň řešit její údržbou, úklidem, péčí a rozšiřováním, nikoliv likvidací.

5) Ctí usnesení zastupitelstva o veřejném zájmu č. č. 0011/1/Z/2014 a respektuje, že veřejný zájem je nadřazený individuálním stavebním záměrům. Opakovaně konstatuje v ním v souladu, že veřejný zájem je dále nezahušťovat Prahu 11 další administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných ploch.

Šárka Zdeňková, Zuzana Malá, Aleš Kulhánek, Hnutí pro Prahu 11

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit