29.09.2023 • 08:23 • týden 39

Vydání Z 2797/00 aneb Příspěvky investorů v praxi

ZHMP 16. 6. 2022 schválilo změnu územního plánu Z 2797/00 pro firmu Passerinvest na Roztylech. Součástí usnesení ZHMP je i Smlouva o spolupráci podle Metodiky, kterou schválilo ZHMP v lednu 2022. Jedná se o první kontribuci na Praze 11. Vzhledem k práci na připomínkách k Metropolitnímu plánu jsem se k předčtení 150 stránek usnesení ZHMP dostala až v poslední době. Z vydání změny jsou následující 2 obrázky. Ty lze také nalézt na www Odboru územního rozvoje HMP. Třetí obrázek, který má ukazovat totéž, ale neukazuje, je ze str. 131 usnesení ZHMP k vydané změně územního plánu. Na té straně je tzv. krycí list kontribuce. Proč se obrázky liší? Passerinvest nejprve žádal o změnu územního plánu, která pokrývala celé území ohraničené červenou čarou na třetím obrázku. V průběhu pořizování, protože nesouhlasil odbor ochrany prostředí HMP, byla ze změny vynechána plocha s rozdílným způsobem využití LR (les). Takže podle mě by i v kontribuci měla být zanesena jen pořízená změna územního plánu.

01.Z2797 pred

02.Z2797 po

Naivně jsem si myslela, že plnění investorů je proto, že se jim zvyšuje cena pozemku, ať už proto, že z nezastavitelného se udělá zastavitelný nebo se navýší možný počet HPP. (Pořádně nevím, jak se ocení třeba to, že z VN (nerušící výroba) dojde ke změně na SV (všeobecně smíšené). Jaksi všichni cítíme, že hodnota SV je vyšší než hodnota VN.) To proto, že když by se někde mělo měnit zastavitelné území na nezastavitelné, tak je spousta povyku s tím, že budou potřeba kompenzace vlastníkům.

Po přečtení Smlouvy o spolupráci, jejíž formát je ale už obsažen v usnesení ZHMP o kontribucích, jsem zjistila, že to tak není, ale že Passerinvest dostává bianco šek na cokoli.
A to na základě následující „malůvky“ (pardon, ale jinak se to nazvat nedá) na dalším obrázku.

04.Z2797 smlouva zamer

 Ta neodpovídá ani zapsané územní studii, kterou autor v Passerově území tvořil jistě podle jeho představ. (Ne, že bychom na Roztylech s tou megalomanskou územní studií souhlasili.)

05.Z2797 us Roztyly

Přesto je ve Smlouvě o spolupráci uvedeno:

VI. Součinnost samosprávy
VI.1 MČ a/nebo HMP poskytnou Investorovi nezbytnou součinnost v rámci své samostatné působnosti pro povolení, provedení a dokončení Investičního záměru v mezích Základních parametrů. Součinnost dle předchozí věty poskytnou HMP i MČ vždy na základě předchozí výzvy Investora k poskytnutí konkrétní součinnosti bez zbytečného odkladu po doručení takové výzvy a v rozsahu nezbytném a/nebo vhodném k naplnění účelu této Smlouvy.

VI.2 HMP a MČ se zavazují – v rámci své samostatné působnosti – poskytnout Investorovi součinnost k vydání veškerých správních rozhodnutí pro účely realizace Investičního záměru v mezích Základních parametrů a poskytnout potřebná stanoviska a souhlasy v řízeních a procesech podle stavebního zákona. HMP a MČ se zavazují zdržet se podání jakýchkoliv žádostí, podnětů nebo opravných prostředků v řízeních a procesech podle stavebního zákona a veškerých dalších správních nebo soudních řízeních správních vedených v souvislosti s realizací Investičního záměru z důvodu takových vlastností Investičního záměru, které jsou v souladu se Základními parametry.
Z jiných důvodů může HMP a/nebo MČ souhlas neudělit a podněty, žádosti a opravné prostředky podat; v takovém případě však musí HMP a/nebo MČ vždy postupovat v dobré víře a v souladu s běžnými postupy v obdobných případech, zejména v souladu s používanými manuály, standardy a metodikami HMP a/nebo MČ, schválenými orgány samosprávy a musí o důvodech svého postupu vždy bezodkladně informovat Investora a jednat s ním o řešení vzniklé situace.

VI.4 HMP a/nebo MČ poskytne v souvislosti s realizací Investičního záměru nezbytnou součinnost i formou zřízení věcných břemen pro uložení sítí nebo poskytnutí pozemků pro stavební zábor, a to na pozemcích, které jsou ve vlastnictví HMP a případně svěřené do správy MČ, pokud to umožňují podmínky v místě. MČ a/nebo HMP umožní připojení Investičního záměru, jeho dílčích částí na stávající veřejnou infrastrukturu, tj. zejména na stávající dopravní a technickou infrastrukturu (liniové stavby a inženýrské sítě), které jsou ve vlastnictví HMP a případně svěřené do správy MČ, a to za předpokladu, že to umožňují technické a kapacitní podmínky.

Něco takového bych předpokládala v případě, že už je známa dokumentace předkládaná do územního řízení. Změna územního plánu NEZNAMENÁ, že investor postaví právě záměr, který při projednávání změny prezentoval. Podle stavebního zákona je změna jednou provedena a je to! Na Praze 11 máme spoustu zkušeností s úpravami územního plánu, kde jsou na jednotlivých územích navýšeny kódy míry využití ploch (původně pro nějaké záměry, které se nerealizovaly).

S tím souvisí i další perla ve Smlouvě: IV. Předmět a způsob Plnění Investora
IV.2 Pokud v průběhu plnění Smlouvy dojde ke změně rozsahu Investičního záměru a nedojde tak k vyčerpání Investorem původně předpokládané kapacity HPP z důvodů nezávislých na vůli Investora, zejména v případě rozhodnutí orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu, bude výše Plnění Investora upravena v poměru, který odpovídá úpravě Investičního záměru (pro rata) při zachování smyslu a účelu plnění.

Neřeší se, že ploše kapacita HPP zůstane!

Je vidět, že celý materiál o kontribucích je napsán pouze pro developery. Kdo bude hájit zájmy občanů? Spolky už nemohou, a radnice to evidentně nebudou! Nikde jsem se nedočetla, že pokud záměr nebude v souladu s tím, co developer sliboval, tak se změna územního plánu zruší. Vím, že to ve smlouvě být nemůže, protože takovou věc stavební zákon neumožňuje. Jednou vydaná změna platí! (Ano, lze zažádat o změnu úp na původní stav, ale jak dlouho to bude trvat? A vlastník jistě nebude souhlasit!)

Majitelé domů a bytů z okolí již nebyli připuštěni jako účastníci řízení pro stavbu Roztyly Plaza. Stejně to dopadne se všemi záměry společnosti Passerinvest na území Roztyl. Uzavření Smlouvy o spolupráci pro změnu Z 2797/00 se tak rovná zavření očí nad aktivitou developera Passera na Roztylech. A jinde v Praze situace zřejmě nebude o mnoho lepší.

Zuzana Malá | místopředsedkyně výboru spolku Ochrana Roztyl | zastupitelka MČ Praha 11 (HPP 11)


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit