08.06.2023 • 07:32 • týden 23

Nedej.se.Moralni.limity

Natáčení se zúčastnila i Šárka Zdeňková ze spolku Zelené Roztyly.
Kvůli poruše mikrofonu a špatné kvalitě zvuku nebyly její výstupy bohužel zařazeny v odvysílané verzi pořadu.

fb.developeri.utoci• Developeři zahájili ofenzivu proti Roztylským

Zastupitelé za HPP 11 Ing. Kulhánek a PhDr. Zdeňková dostali pod stromeček od developera netradiční dárek - předžalobní výzvu, žádost o omluvu a vyhrožování soudem. Obyvatelé Roztyl jsou dlouhá léta ve sporu o stavbu developera Alborg Development, a.s., který si loni přizval na pomoc dalšího (spřáteleného) developera CRESCON, a.s. Jejich snahou je přimět místní spolek a obyvatele stáhnout žaloby, které byly podány v souvislosti s I. etapou rozsáhlé zástavby na ploše bývalého lesíka podél ul. Ryšavého na Roztylech.

V předchozích měsících byl Ing. Kulhánek vystaven nátlaku zástupcem CRESCON, a.s. přes svého zaměstnavatele. Místnímu občanovi bylo vyhrožováno vymáháním miliónové částky jako náhrady škody, kterou údajně developerovi svoji obranou způsobil.

Zástupci spolků a místních občanů odmítají metody, které CRESCON, a.s. používá k dosažení souhlasu se záměrem Nové Roztyly.

• Výstavbu na Roztylech řešil výbor pro územní rozvoj dne 12.12.2016

Výbor pro územní rozvoj a životní zastupitelstva MČ Prahy 11 na svém zasedání 12.12.2016 projednal záměr firmy Crescon, a.s. „Nové Roztyly“, který má údajně nahradit záměr firmy Alborg-Development a.s. Bytový park Roztyly (rezidence Letokruhy). Jednání se zúčastnili místní obyvatelé, zástupci spolků, zastupitelé za HPP 11 a též senátor Ing. Ladislav Kos. 

Výbor v dané věci přijal následující usnesení - doporučení pro Radu a Zastupitelstvo MČ:

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 doporučuje nesouhlasit s předloženým architektonicko-urbanistickým konceptem „Nové Roztyly“ z důvodů:

• neřešení území jako celku
• nepředložení posouzení EIA na celé území
• vysoká intenzita zástavby
• poddimenzovaná doprava v klidu
• nesoulad s územním plánem a rozpornost podkladů (převažující funkci bydlení ve funkční ploše VV)
• překročení limitů pro hluk a imise, ohrožení stávající zástavby vibracemi od metra, ochrana krajinného rázu a zvláště chráněných živočichů
• nesouhlas občanů zastoupených místními spolky
• nesouhlas s navrženým konceptem výstavby v územní reservě VV (jedna ze dvou posledních dvou VV rezerv Jižního Města)

Výbor doporučuje trvat na připomínkách MČ Praha 11 k dokumentaci a posudku EIA v rámci posuzování Bytového parku Roztyly, etapa II a zpracovat EIA na celé území.

Výbor doporučuje jednat s občany z okolí a najít společné řešení. Dále doporučuje, aby MČ Praha 11 vyspecifikovala své požadavky na využití území VV.

• Podezřelý prodej městských pozemků v roce 2008 radnicí D. Mlejnského

Na základě dostupných údajů (znaleckého posudku a relevantní cenové mapy) je důvodné se domnívat, že městská část za starostování Mlejnského v r. 2008 prodala pozemky na Roztylech společnosti Alborg-Development a.s. velmi levně.

Ani ne rok po prodeji byly pozemky s funkčním využitím OB dále r. 2009 zhodnoceny úpravou územního plánu a její tzv. modifikací, a to z koeficientu míry využití území z „C“ na „F“ (tj. ze zástavby typu rodinných domů na intenzivní vysokopodlažní bytovou zástavbu o výšce min. 6 pater).

Na prodej pozemků bylo letos na podzim podáno trestní oznámení a záležitost je v šetření Policie ČR. Trestní oznámení nepodala MČ, přestože je stranou poškozenou a přestože zastupitelé HPP 11 návrh na jeho podání Radě MČ i Zastupitelstvu MČ několikrát předkládali!

Nová koalice na Praze 11 - ANO/TOP 09/Mlejnského JM-ND/ODS/ČSSD/KSČM/ zřejmě nemá zájem případ řádně prošetřit.

Podle článku Korunní svědek promluví až u soudu (Lidové noviny, 22.9.2015) společnost Alborg-Development a.s. figuruje ve skandálu kolem odvádění peněz z Dopravního podniku hl.m. Prahy společnostmi Ivo Rittiga, resp. byla údajně jednou ze společností, kam mířily peníze z britskopanenských společností spojených s panem Rittigem.

• Základní fakta o záměru Nové Roztyly / Bytový park Roztyly

Projekt Bytový park Roztyly je od samého začátku investorem záměrně salámován na několik etap, aby se vyhnul posouzení EIA a správním řízením na celý bytový komplex.

V I. etapě jsou navrženy 4 domy. Na etapu II. (5 bytových domů) bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA. Alborg-Development a.s. zároveň usiluje o změnu funkčního využití plochy VV na OB změnou územního plánu (Z 2867/00) a v rámci III. etapy tak postavit dalších 13 domů. Celkem má být na louce postaveno 22! bytových domů.

V současné době je (již rok) rozjetá I. etapa Bytový park Roztyly (alias rezidence Letokruhy) pozastavena díky odkladnému účinku žalob na stavební a územní povolení, které podali místní spolky a občané. Odkladné účinky byly vydány díky tomu, že projektová dokumentace nedostatečně prokázala, že stavba nebude mít vliv na zhoršení hlukové a imisní zátěže, vibrace od metra projíždějícího územím, zvláště chráněné živočichy a krajinný ráz.

Firma CRESCON, a.s. (zastupovaná panem Janem Jerie, a dle článku níže vlastněná britskou společností se skrytými akciemi), která údajně hodlá odkoupit společnost Alborg i s projektem Bytový park Roztyly, vystupuje jako nový zájemce o výstavbu s názvem "Nové Roztyly". Podle obchodního rejstříku nicméně minimálně ve dvou firmách pan Jerie a pan Adámek (jednatel Alborgu) působí společně. J. Jerie dále figuruje v desítkách akciových společností s realitními aktivitami. Také oba působili ve společnosti MUDI, a.s., která podle LN 22.9.2015 rovněž figuruje v odvádění peněz z Dopravního podniku.

• Dlouholetý nesouhlas místních obyvatel

Se zástavbou předmětných pozemků dlouhodobě nesouhlasí místní obyvatelé a občanská sdružení. Zástavba daného území byla součástí megalomanské změny územního plánu Velké Roztyly, která byla r. 2012 zrušena, petici proti změně tenkrát podepsalo více než 1500 místních obyvatel.

Dotčeným územím prochází tubusy metra „C“ - realizací Bytového parku Roztyly může dojít ke zvýšeným rizikům vlhkostních, statických a vibroizolačních poruch v území a negativním vlivům na stávající zástavbu v ulici Komárkova a Hněvkovská, na což upozornil znalecký posudek. Již v současné době je stávající zástavba negativně ovlivňována vibracemi z projíždějících souprav metra, základy rodinných domů musely být dovybaveny antivibračními rohožemi.

V důsledku vybudování základů a drenáže rezidence I. etapy došlo k sesedání terénu a praskání zdí rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská.

Při přípravě stavby třikrát došlo k nezákonnému masivnímu kácení dřevin na celé ploše pozemků...

• Základní připomínky:

• Navržená zástavba je příliš intenzivní. Podle předložené architektonické studie je intenzita záměru "Nové Roztyly" pouze o cca 4% menší než původní projekt "Bytový park Roztyly" Patra, která byla ubrána v I. etapě, byla přidánav III. etapě. 

• Zásadně nesouhlasíme, aby na území s funkčním využitím VV byl uplatňován koeficient míry využití „F“, který byl pro území OB získán kontroverzní úpravou územního plánu.

• Intenzita zástavby by měla na celém území reflektovat původní koeficient míry využití v území, a to koeficient "C". Vyšší koeficient byl získán kontroverzní úpravou územního plánu.

• V dotčené oblasti je vysoký deficit dopravy v klidu, přesto jsou parkovací stání v rámci nové zástavby poddimenzována.

• Realizací záměru dojde k nárůstu dopravy - již v současné době jsou křižovatky navazujících komunikací (Ryšavého x Komárkova a Ryšavého x Hrdličkova) nepřehledné a nebezpečné.

Nesouhlasíme s výstavbou protihlukové stěny na zemním valu (místo izolační zeleně vzrostlých borovic) při ulici Ryšavého (původně navržená výška zdi až 4,5 m).

• Jsou obavy ze zhoršení vibrací a sesedání terénu, ze zhoršení hlukové zátěže.

• Realizací záměru dojde k likvidaci stávající zeleně a stanovišť chráněných druhů živočichů. 

Zástupci spolků a místních občanů rovněž odmítají metody, které CRESCON používá k dosažení souhlasu s Dohodou o realizaci záměru Nové Roztyly - manipulaci s fakty, nátlak až zastrašování, neoprávněné vymáhání dosud investovaných prostředků, intervence u zaměstanavatele apod.

 

Zelené Roztyly, z.s., Ochrana Roztyl, z.s., Hnutí pro Prahu 11


• Videozáznam z jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ze dne 12.12.2016

Související:

Zápis z 18. jednání Výboru pro územní rozvoj P11 - usnesení k záměru Nové Roztyly

• Offshore v Česku: Případ Crescon (UK) Ltd

Korunní svědek promluví až u soudu (Lidové noviny, 22.9.2015)

• Nové Roztyly: usnesení Komise pro strategické územní plánování

• Nové Roztyly: Připomínky spolků a občanů k dohodě o realizaci projektu

• Nové Roztyly: Připomínky občanů (23.3.2016)

• Nové Roztyly: Zápis z jednání komise pro životní prostředí

 Crescon prezentuje Bytový park Roztyly (Nové Roztyly)

• Nové Roztyly: Oficiální web Cresconu

• Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

• Před rokem: 6.6.2015 zastavilo HPP 11 výstavbu na Roztylech

• Časopis 5+2: Když se kácí les, létají žaloby

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit