08.06.2023 • 07:44 • týden 23

• Do problematiky vás uvede článek > • Nevěděli jste, že na sousedním pozemku má vyrůst mrakodrap? Nejste sami

 

• 1. díl > body 7, 16, 41, 49, 50, 66, 81 • 2. díl > body 9, 35, 47, 53, 74, 75 • 3. díl > body 8, 15, 37, 52, 67, 73, 85

• 4. díl > body 1, 25, 26, 42, 61, 65, 68 • 5. díl > body 14, 24, 27, 29, 63, 51, 55, 84Celková mapa záměrů > zde


stavebni.zamery.na.jm.5 kombi

5. díl naleznete v Klíči 01/2016

027.Obytny.soubor.Blazimska.th• Obytný soubor Blažimská (bod 27) zahrnuje 12 bytových domů vysokých od 4 do 12 NP na původně soukromém pozemku. Záměrem investora spol. Central Group a. s. je výstavba obytného souboru o 5 bytových domech (12 sekcí), v lokalitě na rozhraní MČ P10 a MČ P11 (severně od bytových domů "Kulatý Chodovec"). Bytové domy by měly mít 4 až 7 NP, 1 až 2 PP, 1 až 2 NP podlaží by měla být ustupující. V objektech jsou naplánovány celkem 403 bytové jednotky, 74 nebytové jednotky, 418 parkovacích stání v PP a 62 parkovací stání na terénu. V současné době probíhá proces povolování stavby. Rada MČ se k záměru vyjádřila nesouhlasně usnesením č. 0527/15/R/2015 ze dne 21. 4. 2015.

029.Bytovy.areal.Blazimska• Bytový areál Blažimská (bod 29) Investor spol. PHL - Praha s. r. o. navrhl v lokalitě, která je ohraničena ze severní strany obytným souborem "Kulatý Chodovec" a z jižní strany ulicí Mírového hnutí, celkem 10 bytových domů. Na původně soukromém pozemku a na pozemcích, které investor plánoval odkoupit, bylo navrženo 6 bytových domů, o výšce 5 až 6 NP, s kapacitou 305 bytových jednotek a 352 parkovací stání. Zbylé 4 bytové domy byly navrženy na pozemcích jiného investora, měly mít rovněž 5 až 6 NP. Celková kapacita záměru měla být 510 bytových jednotek. Domy by měly mít v 1. NP komerční prostory. MČ se k záměru vyjádřila nesouhlasně usnesením č. 1224/27/R/2013 ze dne 11. 12. 2013.

014.Admin.budova.U.Kunratickeho.lesa.th• Administrativní budova U Kunratického lesa (bod 14) Záměrem investora spol. Skanska a. s. je výstavba administrativní budovy na původně magistrátním pozemku při ulicích U Kunratického lesa, Holušická a Petýrkova. Budova by měla mít 7 NP a 3 PP. V 1. NP byla navržena mimo kanceláří, zasedacích místností a zázemí i podatelna, recepce a jídelna s kavárnou. Parkování by mělo být zajištěno v PP. Měla by být vybudována povrchová parkoviště pro potřeby okolních administrativních objektů a pro veřejnou potřebu. Stavbu objektu nelze povolit bez úpravy ÚP, která která dosud nebyla provedena. Rada MČ se k záměru vyjádřila nesouhlasně usnesením č. 0001/1/R/2015 ze dne 6. 1. 2015.

063.Revitalizace.OC.Haje.th• Revitalizace OC Háje (bod 63) V průběhu roku 2011 a 2012 bylo MČ předloženo několik studií, jejichž objednateli byli původní majitelé pozemků a staveb nebytových objektů při ulicích Opatovská, Kosmická a Arkalycká u stanice metra Háje. Studie ověřovaly možnosti rekonstrukce, revitalizace a dostavby tzv. "Pochozí zóny Háje" a jejího okolí. Jednou ze studií byla objemová studie, která navrhovala nástavbu stávajících nebytových objektů centra o 1 NP a výstavbu dvou nových objektů - administr. budovy o 9 NP a bytového domu o 12 NP. V tomto záměru nebylo dále pokračováno.

• Další fotky > zde a zde

024.Polyfunkcni.soubor.Jonathan.th• Polyfunkční soubor Jonathan (bod 24) Záměrem investora je výstavba řadových rodinných domů a polyfunkčního objektu na původně soukromých pozemcích v místě stávajícího tenisového areálu mezi ul. V Benátkách, Medkova a K Dubu. Je navržena výstavba osmi řadových rodinných domů a 2. NP polyfunkčního objektu, v němž by měly být ordinace lékařů, jejich zázemí a byty. Parkování je u objektu navrženo v PP a dále na existujících parkovacích stáních v Medkově ulici. Povolovacím procesem procházela pouze část stavby, a sice polyfunkční objekt. V současné době probíhá proces povolování stavby.

• Parkoviště u DPS Šalounova (P+R Opatov) (bod 51) Záměrem investora spol. Technická správa komunikací HLMP je výstavba parkovacího domu P+R na částečně magistrátních pozemcích při ulici Chilská, cca 250 m od stanice metra Opatov, vedle stávajícího parkoviště P+R v místě zemního valu mezi Chilskou ulicí a domem s pečovatelskou službou č. p. 2025. V roce 2015 probíhalo na tento záměr zjišťovací řízení EIA (PHA959), jehož výsledkem je, že záměr bude dále posuzován. Rada MČ Praha P11 přijala dne 7. 4. 2015 usnesení č. 0458/13/R/2015, ve kterém vyjádřila podporu nesouhlasu obyvatel domu s pečovatelskou službou v Šalounově ulici č. p. 2025 se záměrem výstavby parkovacího domu P+R.

055.Arena.ledovych.sportu.th• Aréna ledových sportů (bod 55) Záměrem spol. AR DELTA, s. r. o. je výstavba Arény ledových sportů v areálu ZŠ Ke Kateřinkám. Mezi MČ a investorem byla dne 29.10. 2014 uzavřena smlouva o zřízení práva stavby (č. SM1500000455). Záměr je rozdělen a na dvě etapy. V 1. etapě budou na místě stávajících venkovních sportovišť školy vybudována sportoviště nová: běžecká rovinka a 3 víceúčelová hřiště. Stávající komunikace budou opraveny. Ve 2. etapě bude vybudována Aréna ledových sportů, rozdělena na 4 bloky, v 1. bloku přímo navazujícím na budovu školy bude umístěn vstup, šatny, restaurace a další zázemí arény, ve 2. bloku bude ledová plocha o rozměrech 59 x 27m s betonovou tribunou o kapacitě 110 míst. Ve 3. bloku bude ledová plocha na curling se 4 dráhami a ve 4. bloku bude umístěno technologické zázemí arény. V současné době na 2. etapu probíhá zjišťovací řízení EIA (PHA 986).

084.Sport.Centrum.Haje.th• Sport Centrum Háje (bod 84) Záměrem investora spol. HAMR - sport a.s. je výstavba veřejného sportovního areálu při ZŠ K Milíčovu. U záměru existuje nájemní smlouva č. SM0700000682 ze dne 1. 10. 2007 s dodatky. Dodatkem č. 3 ze dne 20. 12. 2013 vstoupila na místo nájemce spol. HAMR - Sport a. s., čímž převzala všechna práva a povinnosti plynoucí z uvedené nájemní smlouvy. Stavba má obsahovat hlavní objekt se zázemím pro areál, tenisovou halu se 4 kurty, cyklopoint - stánek občerstvení, 12 tenisových antukových kurtů, 2 kurty pro streetball, 1 hřiště travnaté na malou kopanou, 3 kurty s pískovým povrchem pro beach volleyball, 2 hřiště s hliněným povrchem na pétanque, dětské hřiště, tréninkovou tenisovou stěnu a komunikace a parkoviště o kapacitě 160 stání. Stavba má územní rozhodnutí i stavební povolení a byla v červnu 2015 zahájena. V současné době stavební práce nepokračují.

stavebni.zamery.na.jm.3 kombi

4. díl naleznete v Klíči 07/2015 

001.Office.park.Roztyly.th• Office park Roztyly (bod 1) V území bývalého areálu Interlov a jeho okolí probíhá pořizování změny ÚP pod číslem Z 2797/00. Vlastník pozemků, firma Passerinvest, zde hodlá na cca 19 hektarech vybudovat kancelářský komplex (cca 4000 zaměstnanců, 800 garážových stání). Dopravní napojení má být řešeno z ul. Tomíčkova, příp. napojením na Jižní spojku. Součástí změny je rovněž vybudování volnočasového areálu (cca 6 ha) mezi Interlovem a Kunratickým lesem, včetně sportovišť a koupaliště. V současné době je změna ve fázi tvorby návrhu a chystá se veřejné projednání SEA - studie, hodnotící vlivy změny ÚP na životní prostředí. Projednání návrhu změny bude rovněž veřejné.

• Soubory > foto

042.BD.Schulhoffova.2010.th• BD Schulhoffova (bod 42) Projekt je projednáván od roku 2008. Dne 22. 10. 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti němu podáno odvolání, dne 29. 03. 2010 územní rozhodnutí zrušeno, věc vrácena k projednání. Ze závěru odv. řízení vyplynulo, že pro nové projednání je nezbytné doplnit další podklady, pročež byl žadatel stavebním úřadem vyzván k jejich doplnění do 30. 4. 2011, což nesplnil a stavební úřad usnesením ze dne 10. 6. 2011 řízení zastavil. Ovšem dne 29. 11. 2011 byla znovu podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "bytový dům Schulhoffova". Záměrem investora spol. VLTAVÍN HOLDING, stavební podnik, s. r. o. byla dostavba páté sekce stávajícího deskového panelového bytového domu na pozemku parc. č. 449/18 k. ú. Háje. Objekt měl mít 2 PP a 9 NP, 33 park. míst, 35 bytových jednotek. Nový BD měl být odsazen od stávajícího bytového domu čp. 856 k. ú. Háje o 1,55 m. Při veřejném ústním jednání dne 29. 5. 2012 stavební úřad zjišťuje, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území, vyzývá žadatele k doplnění žádosti a řízení přerušuje do konce roku. Žadatel opět neodstraňuje vady žádosti, proto stavební úřad usnesením ze dne 12. 11. 2012 řízení zastavuje. V současnosti nemá OÚR informace o plánech investora s tímto záměrem.

026.Rezidence.Nodom.th• Rezidence NODOM (bod 26) Ruský investor NODOM CZ, spol. s r. o. plánuje mezi ulicemi Milínská a Klapálkova ve třech etapách postavit 189 bytů - celkem čtyři nové domy 13 NP (A, B, D, E) mají těsně přiléhat ke stávajícím objektům výšky 6 až 9 NP, objektu podzemních garáží (C), včetně inženýrských sítí a jejich přeložek, dobudování komunikací a dalších zpevněných ploch, terénních a sadovnických úprav. I. etapa má kapacitu 5982 m² hrubých podlažních ploch (dále jen HPP) domů A a B, zastavěná plocha podzemním objektem C je 1004 m², obsahuje 64 byty, 2 nebytové jednotky, 164 předpokládaní uživatelé, 59 stání v podzemních garážích a 10 stání na terénu, výška domů A a B bude 13 NP a 1 PP, objekt C bude mít 2 PP.  II. etapa má kapacitu 8100 m² HPP, obsahuje 83 bytů, 9 nebytových jednotek, 221 předpokládaných uživatelů, 78 stání v podzemních garážích a 20 stání na terénu, výška domu má být 13 NP a 3 PP.  III. etapa má kapacitu 3930 m² HPP, obsahuje 42 byty, 2 nebytové jednotky, 108 předpokládaných uživatelů, 35 stání v podzemních garážích a 8 stání na terénu, výška domu má být 13 NP a 2 PP. MČ Praha 11 usnesením RMČ P11 č. 0484/9/R/2014 ze dne 9. 4. 2014 s tímto záměrem nesouhlasila. Nesouhlasně se taktéž k záměru vyjádřila dne 9. 2. 2015 v rámci procesu EIA (PHA 963).

• Článek > zde

023.Globus.th• Areál Praha West Investment (OC Globus, bod 25) Záměrem investora spol. Praha West Investment k. s. je v lokalitě mezi ulicemi Archivní, Blažimská, Klapálkova a Türkova (dnes z velké části starý ovocný sad) vybudovat obchodní centrum vč. doplňkových zařízení (čerpací stanice, pekárna, administrativa, sklady, atd.). Areál na cca 19 ha s 5000 m² prodejních ploch, 524 zaměstnanci a 817 parkovacími stáními by měl být centrálou pro celou ČR (administrativní, logistická, výzkumná, obchodní, vozová a výrobní základna pro 15 prodejen). V současné době probíhá proces EIA (PHA 929) a změna územního plánu. RMČ Praha usnesením č. 0782/22/R/2015 ze dne 2. 6. 2015 nesouhlasila s výše uvedeným záměrem. Investor přislíbil zmenšení kapacity obch. centra, stále se však jedná o projekt, jenž by významně navýšil dopravu v území nyní zatíženém na hraně limitů hlukové a imisní zátěže.

• Obchodní a skladové centrum Na Jelenách (Globus, bod 23) Záměrem investora spol. ŠEBEROV REALITY a. s. je v lokalitě mezi ulicemi Na Jelenách, Roztylská a Brněnská vybudovat obchodní centrum s ČSPHM a myčkou. Stavba na cca 17 ha by měla obsahovat cca 5000 m² prodejních ploch, plochy pro služby, restaurace , výrobu potravin, sklady, kancelářské prostory a zázemí. Parkování (celkem 1110 stání) je navrženo na terénu. Záměr je spojen s demolicí stávajících objektů a zkapacitněním křižovatky U Kunratického lesa x Na Jelenách. V současné době probíhá proces EIA (PHA930). Realizace projektu by vedla k významnému navýšení dopravy v území, kde jsou již v současné době komunikace zatíženy na hraně své kapacity.

068.OB.Haje.th• Obytný dům Háje (bod 68) Záměrem investora spol. BESEA a. s. je na pozemku parc. č. 1210/41 k. ú. Háje východně od ulice Tatarkova vybudovat bytový dům se 2 PP a 12 NP. Dvě poslední podlaží mají být ustupující. V objektu je navrženo 57 bytových jednotek, v 1. NP 4 nebytové jednotky. Parkování má být v PP - 58 park. stání, dalších 12 park. stání na terénu

• Soubory > parcela

065.BD.Jurkovicova.th• BD Jurkovičova (Stříbrského, bod 65) MČ P11 prodala investorovi pozemky dne 15. 11. 2011 za nízkou cenu cca 1800 Kč/m². Záměrem investora spol. ALITEX, s. r. o. je na pozemcích parc. č. 583/88, 583/89, 583/90 a dalších v k. ú. Háje severně od ulice Jurkovičova vybudovat 125 bytů v domě s 2 PP a 9 NP. Parkování je plánováno v PP - 80 park. stání, na terénu pak dalších 18 park. stání. Původní Územní rozhodnutí bylo na základě žaloby občanů a OS Hezké Jižní Město zrušeno Městským soudem v Praze. Dne 16. 10. 2014 bylo na žádost investora vydáno nové Rozhodnutí o umístění stavby. RMČ P11 přijala dne 27. 11. 2014 usnesení č. 1806/28/R/2014, kde se odvolala podobně jako občané z okolí k MHMP. Odvolací orgán dosud v této věci nerozhodl.

061.BD.Haje.th• Bytový dům Háje (čp. 833) (bod 61) Záměrem investora spol. THESEA CZ, a. s. je změna objektu čp. 833 v k. ú. Háje naplánovaná ve 3 etapách. V I. etapě se na místě bývalého kina Galaxie v západní části objektu čp. 833 navrhuje výstavba bytového domu, který by měl mít 3 PP a 20 NP (poslední podlaží ustupující). V 1. a 2. NP objektu, jež by měla tvořit rozšířenou podnož, jsou navrženy kromě domovního vybavení komerční a obchodní plochy s napojením na stávající pasáž východní části objektu. Ve 3.-20. NP by mělo být 99 bytových jednotek. Parkování je řešeno v PP - 99 park. stání. Ve II. etapě má být přestavěna východní část objektu, má být navržena nová vnitřní dispozice nebyt. prostor s vybaveností pro veřejnost a s průchozí pasáží. III. etapa: v rámci modernizace prostranství kolem bývalé budovy kina mají být vyměněny povrchy, vybavení mobiliářem, terén osázen novou zelení.

 stavebni.zamery.na.jm.3 kombi

3. díl naleznete v Klíči 06/2015 

015.Polyfunkcni.objekt.Babakova.th• Polyfunkční dům Babákova (bod 15) Pozemek pod kotelnou Babákova i objekt kotelny kupoval investor od spol. Pražská teplárenská a.s. MČ prodávala pozemek těsně sousedící s kotelnou, a to parc. č. 2117/435 k. ú. Chodov, kupní smlouva byla podepsána dne 29. 2. 2008. Záměrem investora spol. CHODOV Palace s. r. o. je vybudovat v místě bývalé blokové kotelny 7BK7 čp. 2150 v k. ú. Chodov na nároží ulic Babákova a Kloknerova polyfunkční dům. Nový objekt by měl mít 2 PP a 5 NP (poslední podlaží ustupující). V 1. NP bude umístěn obchod a služby, v ostatních NP administrativa. Parkování je řešeno v PP - 56 park. stání, dalších 26 park. stání bude umístěno na terénu. Objekt je ve výstavbě, okolnosti výstavby v šetření Policie ČR.

• Soubory > foto + foto + foto

067.Polyfunkcni.dum.Hajenka.th• Polyfunkční dům Hájenka (bod 67) Záměrem investora spol. Centrum Nové Háje a. s. je vybudovat jižně od ulice Opatovská na pozemcích parc. č. 1210/17, 1210/18 a na okolních pozemcích v k. ú. Háje (nebyly majetkem MČ) polyfunkční dům se 4 PP a 12 NP. V 1. a 2. NP, která budou tvořit podnož objektu, jsou navrženy obchodní plochy, ve 3. NP jsou navrženy plochy pro služby a ve 4. až 12. podlaží plochy pro administrativu. Parkování má být řešeno v PP - 320 parkovacích stání. Dopravně má být objekt napojen z jižní strany na Bajkonurskou ulici. Stávající lávka přes Opatovskou ulici má být doplněna novou lávkou, která bude navazovat na systém teras na úrovni 2. NP nově navrhovaného objektu a bude tak vytvářet přímý vstup do objektu z úrovně metra.

• Soubory > parcela

otaznik• Treehouse (bod 73) Záměrem investora spol. DINOCO s. r. o. je vybudovat na pozemku parc. č. 781/16 k. ú. Háje (nebyl v majetku MČ) přímo před ZŠ K Milíčovu bytový dům s 8 NP. V objektu by mělo být 18 bytových jednotek. Navržený tvar objektu je nepravidelný, jednotlivá podlaží ve tvaru obdélníku jsou vzájemně pootočená. Terasami domu by měly prorůstat stromy, vizualizace je zatím nedostupná. Pro potřeby parkování je navrženo 19 park. stání na terénu. Dopravně má být objekt napojen z ulice Hlavatého. Dne 17. 9. 2014 přijala RMČ Praha 11 nesouhlasné usnesení č. 1421/19/R/2014 ve věci tohoto záměru.

037.BD.Donovalska.1.th• Bytový dům Donovalská (bod 37) Záměrem soukromého investora je vybudovat na pozemku parc. č. 2336/38 v k. ú. Chodov při ulici Donovalská bytový dům s 1 PP a 3 NP. V objektu by mělo být 11 bytových jednotek. Parkování je řešeno v podzemním podlaží - 9 parkovacích stání a na terénu 4 park. stání. V současnosti probíhá územní řízení.

• Soubory > foto ; parcela

008.BD.Gregorova.th• Bytový dům Gregorova (bod 8) Záměrem investora spol. CLV Development s. r. o. je vybudovat v místě bývalé blokové kotelny čp. 2117 v k. ú. Chodov při ulicích Gregorova a Augustinova bytový dům se 3 PP a 11 NP, 10. a 11. NP jsou ustupující. Pozemky kolem kotelny jsou v majetku MČ. V objektu by mělo být 48 bytových jednotek, v 1. NP komerční jednotka a ve 2. a 3. NP dva ateliéry. Parkování je řešeno v PP - 70 park. stání, 6 park. stání na terénu. V uličním prostoru ul. Gregorova má zůstat zachováno a upraveno 11 park. stání pro veřejnou potřebu. Dne 6. 1. 2015 přijala RMČ nesouhlasné usnesení č. 0003/1/R/2015 ve věci záměru a územní řízení je zastaveno.

085.Zookoutek.th• Zoopark (Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz s doprovodným zázemím) (bod 85) Na pozemku parc. č. 583/27 v k. ú. Háje při ulici Exnárova a K Milíčovu je navržen areál venkovních ubikací pro chov ovcí a koz s doprovodným zázemím. Zhotovitelem je spol. DINOCO s. r. o., mající blízko k o. s. Tarrouca (ODS). MČ Praha 11 přispívala tomuto o. s. na náklady chovu na základě smlouvy do poloviny roku 2014 neuvěřitelných 400 tisíc Kč/rok. Smlouva byla již minulým vedením MČ ukončena. Další náklady na Zoopark Milíčov v letech 2009 až 2012 činily 2 508 000,- Kč z rozpočtu MČ. Praha 11 má zřejmě nejdražší stádo a neexistující Zoo na světě.

052.BD.Zdimericka.th• BD Zdiměřická (bod 52) zachovává půdorys původní kotelny. V objektu jsou navrženy 32 bytové jednotky, v 1. NP nebytové prostory, v 10. a 11. NP tři ateliéry. 34 parkovací místa jsou řešena v 1. PP, venku je 13 park. míst. V roce 2004 odkoupila spol. Česká interiérová společnost a.s. od spol. Pražská teplárenská a. s. kotelnu včetně pozemků parc. č. 2811 a parc. č. 2812 v k. ú. Chodov a v témže roce předložila MČ Praha 11 zpracovaný záměr na rekonstrukci kotelny na polyfunkční dům. Záměr byl projednáván v orgánech MČ od roku 2004 a v průběhu let se objem, kapacita a využití stavby zvyšovaly. Dne 26. 7. 2006 vydal odbor výstavby ÚMČ P11 rozhodnutí o umístění stavby. Proti rozhodnutí o umístění stavby bylo podáno odvolání mj. i MČ Praha 11. Dne 17. 1. 2007 vydal odbor stavební Magistrátu HLMP (nyní odbor stavebního řádu) rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby, kterým rozhodnutí pozměnil a potvrdil. V r. 2007 odkoupila pozemky včetně staveb spol. B.D.S. spol. s r. o. Dne 15. 6. 2009 vydal odbor výstavby ÚMČ P11 změnu územního rozhodnutí. Dne 9. 4. 2010 bylo vydáno odborem výstavby ÚMČ P11 stavební povolení. Proti stavebnímu povolení bylo podáno odvolání. Dne 9. 11. 2010 odbor stavební Magistrátu HLMP (nyní odbor stavebního řádu) vydal rozhodnutí o odvolání, kterým zrušil část stavebního povolení, zbylou část potvrdil. Od jara 2015 je majitelem pozemků včetně staveb spol. BETVAR a. s.

stavebni.zamery.na.jm.2 kombi

2. díl naleznete v Klíči 05/2015 

035.Viladomy.Ke.Stacirne.th• Viladomy Ke Stáčírně (bod 35) Záměrem investora spol. PÁTÁ INVESTIČNÍ CZ, a. s., je výstavba BD tvořeného dvěma v nadzemní části samostatnými objekty, propojenými v podzemním podlaží (část A a B). Část A bude mít 5 NP, část B bude mít 4 NP, celkem bude v obou částech max. 20 bytů. V podzemním podlaží bude řešeno parkování 25 parkovacích stání, další 3 parkovací stání budou na terénu. Dne 24. 7. 2013 vydal odbor výstavby ÚMČ P11 rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení čl. 8 odst. 2 vyhl. č. 26/1999 Sb. HLMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v HLMP ve znění pozdějších předpisů a o rozhodnutí umístění stavby. Byla podána odvolání účastníků územního řízení. Odvolací orgán odbor stavebního řádu Magistrátu HLMP dosud o podaných odvoláních nerozhodl. 

047.BD.Bachova.6 .th• BD Bachova (bod 47) Záměrem investora spol. PONTENZA LIMITED a. s. je vybudovat na místě bývalé blokové kotelny čp. 1583 v Bachově ul. bytový dům se 2 PP a 12 NP. V objektu by mělo být 47 bytových jednotek a v 1. NP jeden nebytový prostor. Parkování je řešeno ve 3 podlažích - 45 parkovacích stání a 6 parkovacích stání mát být na terénu. Dne 30. 4. 2012 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 11 rozhodnutí o umístění stavby. Dne 6. 5. 2014 bylo odboru výstavby stavebníkem oznámeno zahájení stavebních prací: výstavba kanalizační přípojky včetně revizní šachty. Výstavba měla proběhnout od 9. 5. 2014 do 30. 5. 2014. Na tuto přípojku nebylo potřeba stavební povolení. Dne 6. 5. 2014 bylo zahájeno stavební řízení. V současné době je stavební řízení přerušeno.

009.Na.Vyhledu.4.th• Obytný soubor Na Výhledu (bod 9) má obsahovat 4 bytové domy na pozemcích parc. č. 2117/337, 2117/342 a 2117/436 v k. ú. Chodov. Dva na jediném veřejném parkovišti severně od ulice Ryšavého a dva na zelené ploše mezi parkovištěm a ulicí Ryšavého. Podle dokumentace EIA má být v souboru 221 bytů, obchody, zdravotnická zařízení, restaurace. Celkem chce developer SELEQUNE, s. r. o. postavit 31 500 m2 HPP. Domy mají být až 9 NP, ač okolní zástavba má max. 6 NP. V létě 2014 podal investor dokumentaci v procesu EIA, vyjádřili se k ní čtyři OS, jedno SVJ a 234 občanů. 12/2014 byla dokumentace vrácena k přepracování. Pro realizaci záměru potřebuje developer úpravu ÚP, tu v roce 2011 získal pod číslem U 0986/2011. Obyvatelé z okolí se záměrem nesouhlasí. Členům OS Ochrana Roztyl se podařilo docílit zrušení úpravy soudem v 6/2014. Developer nyní žádá o úpravu znovu pod číslem U 0986/01. Obyvatelé Roztyl doufají, že zastupitelé HMP, kteří o úpravách rozhodují, budou dbát vůle místních občanů a ZMČ P11, již s úpravou U 0986/01 nesouhlasí také. RMČ P11 dále deklaruje veřejný zájem se zachováním parkoviště v ul. Kaplanova (Blatenská) na poz. parc. č. 2117/337 v k.ú. Chodov jako parkoviště veřejného a nesouhlasí se zastavěním pozemku parc. č. 2117/ 337 v k. ú. Chodov v rámci stavby Obytného souboru Na Výhledu.

075.Mejstrikova.664.nad.Penny.th• Konverze a dostavba stávajícího objektu čp. 664 v ul. Mejstříkově (Penny Market, bod 75) Záměrem investora INTERTRADE KOŠÍŘE, s.r.o., je změna stavby stávajícího objektu občanské vybavenosti a jeho přeměny na bytový dům (1 PP, 12 NP), stojícího na parcelách č. 770, 771, 772, 769 a 773. Nástavba navýší stávající budovu o cca 33 m. Investor opakovaně žádal odbor výstavby P11 o povolení výjimky z ustanovení čl. 8 odst. 2 vyh. č. 26/1999 Sb. HLMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v HLMP ve znění pozdějších změn (jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn.). Výjimka se týká vzájemného odstupu navrhované nástavby a sousední stavby čp. 623 v Hlavatého ulici a spočívá ve snížení odstupové vzdálenosti navrhované změny stavby domu čp. 664 od stávající stavby bytového domu čp. 623 z předepsané vzdálenosti, jež by podle žádosti měla činit min. 36 m, na požadovanou vzdálenost min. 23,77 m. Poslední žádosti o povolení výjimky (podané investorem v r. 2014) vyhověl stavební úřad dne 4. 8. 2014, proti čemuž bylo podáno odvolání, odvolací orgán odbor stavební a územního plánu MHMP rozhodnutím ze dne 4. 3. 2015 toto rozhodnutí o výjimce zrušil a věc vrátil k novému projednání.

053.DPS.Chomutovicka.th• DPS Chomutovická (bod 53) Záměrem investora spol. Polymedica JM s. r. o. je výstavba domu s pečovatelskou službou v oploceném areálu, v jehož severní části se nachází nízkopodlažní polyfunkční objekt čp. 1444 Poliklinika Chomutovická. Nový objekt by měl mít 3 NP, 1 PP, měl by být určen k trvalému bydlení a obsahovat 38 byt. jednotek. V objektu by měla být dále společenská místnost s čajovou kuchyňkou, ordinace lékaře, asistovaná koupel a vybavení pro správu a chod objektu. Parkování o 19 stání bude řešeno v 1. PP. Rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 11 dne 8. 3. 2013. Proti rozhodnutí podala odvolání Městská část P11. Odvolací orgán odbor stavební a územního plánu Magistrátu HLMP (nyní odbor stavebního řádu) dne 24. 1. 2014 rozhodl tak, že odvolání zamítl a rozhodnutí o umístění stavby vydané dne 8. 3. 2013 potvrdil. Dne 19. 11. 2014 bylo zahájeno stavební řízení. Dne 16. 3. 2015 vydal odbor výstavby ÚMČ P11 usnesení o zastavení řízení o povolení stavby na základě zpětvzetí žádosti žadatelem.

074.BD.Hlavateho.th• BD Hlavatého (bod 74) Jedná se o jeden z domů, v této lokalitě navržený spol. RODOK s. r. o. a o stanovisko k umístění této stavby byl OÚR požádán v r. 2012. Záměrem investora bylo na pozemcích parc. č. 1223/7, 788/1, 814, 815/1, 1219 a 815/4 v k. ú. Háje vybudovat BD s 1 PP, 5 NP, se 34 byty a v 1. NP nebyt. prostor pro nespecifikované služby. V NP byla navrženo 32 parkovacích stání, 6 park. stání mělo být na terénu. Záměr byl projednán ve Výboru pro úz. rozvoj a živ. prostředí ZMČ P11, výbor přijal usnesení, v němž nesouhlasil s navrhovanou stavbou, a doporučil investorovi projednat záměr s občany ve spolupráci s OÚR, jenž následně ve svém vyjádření investorovi nabídl spolu práci při projednání záměru s občany a zároveň mu sdělil, že navrhovanou stavbu považuje v místě za nepřijatelnou. Investor již dále s OÚR o této stavbě nejednal a není známo, že by podnikl další kroky k jejímu povolení.

stavebni.zamery.na.jm.1 kombi

1. díl naleznete v Klíči 04/2015

016.Prague.Eye.Towers.2.th• Prague Eye Towers (bod 16) Dva nejvyšší mrakodrapy v ČR, plánované od října 2011, mají stát místo současné budovy České pojišťovny (Kaplanova, č.p. 2250), v blízkosti obytného území s max. 6 NP zástavbou. Věže mají být vysoké 138,8 m a 127,8 m (33 a 30 NP), sloužit výlučně pro administrativní účely a zaměstnat 5000 osob. Celková hrubá podlažní plocha záměru bude 110 000 m2. V pěti NP mají parkovat 903 auta. Otázka: budou zbývající manažeři jezdit metrem? Investorem je Office Star Five, spol. s r.o., člen investiční skupiny PPF. Záměr není v souladu s územním plánem, ohrožuje panorama Prahy a je umísťován do dopravně i nadlimitně zatíženého území. Stavební práce na kolosech budou trvat 5 let. Tento projekt spolu s Litochlebským mrakodrapem má otevřít boom výstavby výškových budov na Praze 11.

041.Litochleby.Tweelingen.1.th• Litochlebský park (mrakodrap Tweelingenu, bod 41) Na pozemcích parčíku a poblíž pomníku padlým se investor snaží od roku 2010 prosadit výstavbu téměř 100m výškové administ. budovy “ozdobené” neveřejným heliportem na střeše, doplněné 6 PP garážemi a porušující snad všechny výjimky ze stavebních předpisů. V minulosti Praha 11 podpořila a magistrát odsouhlasil nezákonnou úpravu ÚP (podstatné navýšení zastavitelnosti). Díky žalobě HPP11 až k Nejvyššímu správnímu soudu byla tato úprava ÚP zrušena. Předmětné pozemky prodala MČ v minulosti Tweelingenu - firmě s nejasnou majetkovou strukturou, bez řádné adresy a bez kontaktů, založené krátce před výběrovým řízením.

007.Bytovy.park.Roztyly.II.4.th• Bytový Park Roztyly (bod 7) alias rezidence Letokruhy při ul. Ryšavého u metra Roztyly. Pozemek prošel od prodeje masivní likvidací zeleně. V rámci dvou etap se má postavit 9 bytových domů o výšce 6 NP s celkem 197 byty a 216 parkovacími stáními. Lukrativní pozemky v blízkosti metra prodala Praha 11 vedena exstarostou Mlejnským v roce 2008 za symbolickou cenu 2450 Kč/m2 firmě Alborg Development a.s. Poté MČ umožnila Alborgu úpravou ÚP navýšení zastavitelnosti pozemků a tím výstavbu většího množství bytů. Se záměrem souvisí výstavba masivní protihlukové zdi podél ulice Ryšavého, nahrazující stávající kvalitní izolační zeleň. Investor chystá třetí etapu záměru skrz změnu ÚP č. Z2867/00. Celkem mají v území stát 22 bytové domy! Ukázkový příklad salámové metody schvalování a výstavby záměru... 

081.Obytny.soubor.Vystavni.II.th• Obytný soubor Výstavní II (bod 81) Projekt firmy Central Group a.s. zahajuje v roce 2009. Uvažuje tři obytné trakty (až 17 NP), obehnané vlastní obslužnou komunikací, s 279 bytovými a 216 nebytovými jednotkami (zasaženými nadlimitním hlukem, emisemi, nevyhovující z hlediska oslunění), a s parkovací kapacitou 503 místa (z toho 55 na povrchu). Původně na pozemku s kódem míry využití území E o ploše 21 576 m2 bylo uvažováno vybudovat 23 734 m2 hrubých podlažních ploch, ovšem po úpravě územního plánu (U0761/2009) na G (RMČ P11 toto posvětila dne 1.4.2009) byl projekt navržen s 38 806 m2 hr. p. p. (z maximálních 38 837 m2). V 07/2014 došlo na pozemku ke správnímu řízení na kácení zeleně před změnou ÚP. MČ s aktuálním řešením nesouhlasí, s ambicí tento záměr definitivně zamítnout se účastní územního řízení, jež proběhlo dne 9.4.2015 od 17 h v ZŠ K Milíčovu. 

050.Novy.Opatov.20.th• Nový Opatov (bod 50) Studie polyfunkčního centra vzniká v roce 2011, investorem je Starochodovská a.s., spolek majitelů pozemků Opatova. Příprava šesti objektů (obj. č. 4 vysoký až 74 m / 17 NP + 3155 park. míst) se 166 580 m2 hrubých podlažních ploch (tzv. varianta 165) si vyžádala úpravu ÚP (U0968/2013), jenž je platná od 19.12.2013 a drasticky navyšuje koeficienty zastavitelnosti území z E až na I. Komplex pojme více než 10 tisíc zaměstnanců. Dne 30.1.2015 vydal Magistrát stanovisko EIA a připustil pouze tzv. variantu 100 (vysoká až 63 m / 17 NP). Ač je projekt plánován na místo s již překračovanými limity imisí a hluku z dopravy (ul. Chilská), investor tvrdí, že se tyto limity již "zásadně nezhorší." Též se uvažuje o zavedení tramvaj. linek ze Spořilova. Územní řízení proběhne po dodání dokumentace k variantě 100.

049.Zahrady.Opatov.1.th• Zahrady Opatov (bod 49) Projekt o 194 bytech velikosti 1 + kk až 4 + kk vznikl původně v roce 2008 jako komerční projekt f. Sekyra Group. Pro nedostatek zájemců byl investorem v r. 2010 “uložen k ledu”, v r. 2013 koupila záměr MČ. Zahrady Opatov se nachází mezi ulicemi Chilská a Hviezdoslavova nedaleko stanice Opatov. Komplex je rozdělen na tři obdélníková křídla, k jihu tvořící otevřené atrium s předzahrádkami a odpočinkovou zónou. Ač projekt koupila MČ jako “byty pro mladé rodiny s dětmi”, však cena kolem 50 tisíc za m2 není přátelská. Projekt, jehož součástí jsou i garáže s 201 park. místem, stojí 590 milionů a bude dokončen v létě 2016. Velmi problematický je i způsob financování stavby. Minulé vedení se ve smlouvě zavázalo k úvěrování tohoto záměru, do vlastnictví MČ bude převeden až po kolaudaci.

066.Milicovsky.haj.1.th• Obytný soubor Milíčov (bod 66) Společnost Skanska staví megalomanský projekt bez občanské vybavenosti pro téměř 3000 nových obyvatel na území louky, ležící mezi původní zástavbou a Přírodní památkou Milíčovský les a rybníky. Poté, co Skanska nabyla pozemky a navýšila míru využití území, ustoupila od závazku sociálních bytů a postavila komerční projekt, jenž maximalizuje její zisk. Původně měly viladomy vyrůst jen na místě bývalých skladů a tvořit nárazníkové pásmo mezi původní výstavbou a přírodní památkou, která je nejvýznamnější lokalitou zvláště chráněných žab v Praze. Správní soud zrušil pravomocně Územní rozhodnutí na Milíčov sever i Výjimku z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů, která je podmínkou pro pokračování stavby. Firma Skanska přesto staví dál! MČ vyzvala Skansku k zastavení výstavby Milíčov Lesní do doby udělení výjimky.

• Developerská vize > zde

• Z archivu: Plánovaný „rozvoj“ pražského Jižního Města se nelíbí občanům ani odborníkům > zde

 

 

 

 

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit