• ANO a TOP podporují změnu územního plánu na Roztylech. Je proti pravidlům radnice

nosal.up.th• Na jednání Rady MČ P11 dne 19.4.2016 v 15:35 radní Jirava (ANO), Balík (ANO), Urbánek (TOP 09), Lepš (TOP 09) nepodpořili nesouhlas se změnu ÚP na Roztylech.

V zápisu z jednání je uvedeno: "Radní za Hnutí pro Prahu 11 nesouhlasí se změnou územního plánu na Roztylech z důvodu ochrany tzv. nezastavitelných ploch a z důvodu hájení zájmu veřejného nad zájmem individuálním“. Nabízíme vám vysvětlující článek...

Předesíláme, že v tuto chvíli nevíme, zda Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí bude ještě znovu o změně jednat -  na programu jeho jednání, které se má uskutečnit příští týden, tento bod zařazen není. V každém případě by návrh na tuto změnu územního plánu mělo projednat Zastupitelstvo MČ Praha 11, nejspíše na květnovém zasedání, o čemž vás budeme v každém případě informovat.

Pokud vám, obyvatelům Roztyl, tento překvapivý vývoj vadí, přijďte na příslušné jednání Zastupitelstva MČ P11. Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, prosíme, napište nám vaše osobní vyjádření, které na Zastupitelstvu MČ Praha 11 zveřejníme.

oddelicka

• Vážení občané a čtenáři, rádi bychom vás informovali o nejnovější aktivitě na Roztylech. Bohužel naše zprávy nejsou pozitivní.

Na MČ P11 byl podán podnět na změnu územního plánu vedle restaurace Za Větrem (území je zobrazeno a obrázku). Jde o změnu z funkčního využití PS (sady, zahrady, vinice), což je NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ, na funkční využití SV (všeobecně smíšené), což je ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ. Vše o jednotlivých funkčních využitích je na konci tohoto článku.

• Mapa > zde

O podnětu jednal Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí 23.3.2016. Kupodivu je ihned nezamítl, protože členové výboru za ANO a TOP 09 uvažují o tom, že by se změnou souhlasili...

...což odporuje usnesení zastupitelstva MČ P11 č. číslo usnesení 0011/1/Z/2014 ze dne 10.11.2014, konkrétně 2. veřejný zájem je dále nezahušťovat Prahu 11 další administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných ploch, a je také v rozporu s Programovým prohlášení Rady městské části: Budeme chránit nezastavitelné plochy - plochy zeleně, rekreace a sportu.

Restaurace.Za.vetrem.a.Hotel.Nosal.thPodnět na změnu, který osobně podporuje Ing. Jirava (ANO), je zdůvodňován výstavbou 2 rodinných domů. I to je však nepřijatelné, neboť dojde ke změně nezastavitelného území na zastavitelné. Po přijetí změny se již navíc nikdo neptá, čím byla zdůvodněna, a tak v daném místě může vyrůst klidně administrativní budova. Nemluvě o dalších problémech spojených s provozem areálu hotelu Nosál (stavby v ochranném pásmu lesa, obtěžující parkování vozidel na lesní cestě apod.).

Přestože se v daném případě jedná o relativně malé území, povolení změny ÚP a popření nastavených pravidel schválených radou a zastupitelstvem MČ by mohl být nebezpečný precedent pro další developery, kteří na Praze 11 usilují o mnohem rozsáhlejší změny ÚP z nezastavitelného na zastavitelné území.

Je nutno rovněž připomenout, že tímto administrativním opatřením - změnou ÚP z ploch určených pro louky, sady, parky apod. na stavební parcely může dojít až k 100 násobnému zhodnocení předmětných pozemků.

Je také nutné zdůraznit, že část předmětných pozemků se dle platného ÚP nachází v zastavitelném území a bylo by zde možné (beze změny ÚP) postavit dostatečně velký rodinný dům s jedním či dvěma byty, což by vyřešilo bytovou situaci rodiny (která je uváděna jako důvod změny ÚP). Pokud tedy není skutečným důvodem jiný úmysl, změnu územního plánu by nebylo nutné vůbec pořizovat.

Pokud, vám obyvatelům Roztyl, by takovýto vývoj také vadil, přijďte na jednání Výboru pro územní rozvoj, na kterém se ještě znovu bude o podnětu jednat. O tom, kdy to bude, vás budeme informovat. Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, prosíme, napište nám vaše osobní vyjádření, které bychom zástupcům Výboru na jednání přečetli a předali.

Zuzana Malá, člen výboru Ochrana Roztyl, z.s.
Aleš Kulhánek, člen Zelené Roztyly, z.s.

oddelicka

Z volebních programů:

ANO

Bod 1: Zodpovědnost a profesionalitu - po diskusích s občany vytvoříme koncepci správy a rozvoje městské části (ochrana a údržba zelených ploch místo jejich nekoncepčního zastavování, optimalizace dopravy a parkování).

Bod 3: Chcete zabránit megalomanským záměrům developerů? Uděláme to!
Rozvoj Jižního Města musí být plnohodnotný, ale uměřený.
Zájmy developerů se musí podřídit potřebám obyvatel Jižního Města.
Investoři nových projektů se musí podílet na úpravách okolí stavby (park, dětské hřiště, parkovací místa apod.)

TOP 09

Chceme udělat z Prahy 11 opravdu příjemné, „zelené“, bezpečné a dopravně přátelské místo k životu, kde každý z nás bude mít dostatek možností pro příjemný pobyt v parku, ke sportovnímu vyžití, návštěvě kavárny či restaurace a aktivnímu kulturnímu životu.

Konec zahušťování stabilizovaných ploch: K investičním záměrům směřujícím do lokalit, které již za předchozího režimu dosáhly značné míry zastavěnosti obytnými soubory, je potřeba zaujímat negativní stanoviska. Zvláště tehdy, jsou-li takové lokality vybírány necitlivě, i když odůvodňovány „bohulibými“ záměry. Tak řešila stávající radniční koalice (ODS, ČSSD, Pražané za svá práva) s podporou KSČM nedostatek vhodných pozemků např. pro Dům s pečovatelskou službou, když před tím vhodný pozemek v územním plánu určený pro veřejnou vybavenost prodala privátnímu investorovi a zmíněné sociální zařízení směřovala do veřejné zeleně, jak tomu bylo na Hájích v sousedství ulice Hviezdoslavova. 

oddelicka

INFO z ÚP o možném využití funkčního území

PS - sady, zahrady a vinice

Funkční využití:
Výsadby ovocných dřevin a vinné révy, užitkové a okrasné zahrady.

Doplňkové funkční využití
Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV.
Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím.

SV - všeobecně smíšené

Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Funkční využití:
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m 2 prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící výroba 1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Výjimečně přípustné funkční využití:
Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

oddelicka

Článek pokračuje druhou částí, zveřejněnou v souvislosti s konáním 17. ZMČ P11

• Dne 19.5.2016 od 13h na 17. ZMČ P11 bude projednávána Změna územního plánu na Roztylech.

Na MČ P11 byl podán podnět na změnu územního plánu vedle restaurace Za Větrem (hotel Nosál u Kunratického lesa) - na pozemky parc. č. 3363, 3357/1 (část) a 3357/2 v k. ú. Chodov > mapa. Jde o změnu z funkčního využití PS (sady, zahrady, vinice), což je NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ, na funkční využití SV (všeobecně smíšené), což je ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ.

Podnět na změnu, je zdůvodňován výstavbou 2 rodinných domů. I to je však nepřijatelné, neboť dojde ke změně nezastavitelného území na zastavitelné.

Po přijetí změny se již navíc nikdo neptá, čím byla zdůvodněna, a tak v daném místě (ve funkční ploše SV) může vyrůst klidně administrativní budova. Jedná se navíc o území v ochranném pásmu lesa.

Pozemek.NosalVe čtvrtek 19.5.2016 bude tento podnět projednáván na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 > bod č. 4 navrženého programu, v němž starosta Jiří Štyler navrhuje neschválení podnětu. Radní za ANO 2011 a TOP09 však s podnětem na změnu územního plánu souhlasí, což je v rozporu se zásadami, které si sami v rámci usnesení Rady městské části nastavili!

Mohl by to být rovněž nebezpečný precedens pro další developery, kteří na Praze 11 usilují o mnohem rozsáhlejší změny ÚP z nezastavitelného na zastavitelné území.

Ing. Jirava (ANO) na jednání Rady MČ dne 19.4.2016 prohlásil: „Nechápu, proč někteří lidé z Roztyl proti této změně územního plánu protestují, když bydlí od lesa tak daleko. To by je vůbec nemělo zajímat.“

Pokud vy, obyvatelé Roztyl, také nechcete přeměnu zeleně na stavební pozemek na hranici lesa, přijďte vyjádřit svůj názor a podpořit své zastupitele na zasedání Zastupitelstva ve čtvrtek 19.5.2016 od 13h.

• Podklady k bodu > zde

• Více informací k tomuto tématu najdete v článku > ANO a TOP podporují změnu územního plánu na Roztylech. Je proti pravidlům radnice

Aleš Kulhánek a Šárka Zdeňková, Zelené Roztyly, z.s.
Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

Komentáře  

+5 # Václavková 2016-04-20 10:30
Radní za TOP a ANO využijí svou většinu na radnici k podobným prasárnám - bohužel pro občany Prahy 11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Zdenek Kvitek 2016-04-20 11:54
Nejenom že území leží v ochranném pásu lesa, ale ani k němu nevede příjezdová komunikace a mohl bych pokračovat... .
Jen si říkám, o co to mají v životě jednodušší lídé, kteří si nejsou vědomi dalekosáhlých důsledků svých rozhodnutí.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Monika Serbusová 2016-05-23 22:12
Dobrý den, příjezdová komunikace k pozemkům vede.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Josef Basík 2016-04-20 16:28
Vyjádření k pokusu o změnu územního plánu Roztyly:
Je naprosto nepřípustné (1)dále zmenšovat plochu zeleně v Praze a (2)otvírat možnost využití společné zelené plochy k partikulárnímu využití či přímo zástavbě.
RNDr. Josef Basík
RNDr. Hana Basíková
mgr. Tereza Basíková
Jan Basík
Klára Basíková
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Jiří Krautwurm 2016-04-23 14:11
Změnu charakteru na území ZASTAVITELNÉ v areálu Michelského lesa lze opravdu jen těžko vysvětlit jinak než uvolněním cesty pro lukrativní komerční projekt.

A tak nepochybně nastoupí spor mezi předvolebními sliby a realitou ...
A zas se ukáže kdo je kdo.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Ladislav Kos 2016-04-23 22:23
Myslím, že kdo je kdo se ukázalo již mnohokrát, zejména při jednání Rady MČ. Protože jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény, což byl i hlavní důvod mého odvolání jak ze strany opozice, tak i ze stran ANO a TOP09, nelze než konstatovat, že tyto dvě strany své volební sliby opustily již dávno. Poslední čtyři zastupitelstva toho byly důkazem. "Mentálně" je těmto dvěma stranám mnohem bližší myšlení a konání opozice než HPP11. Potlesk opozice po projevech ANO a TOP09 je toho vnějškovým důkazem. A po schválení tohoto minidevelopersk ého záměru budou brzo schvalovány i záměry mnohem mnohem větší. Vždyť Radě má ANO a TOP09 většinu a v zastupitelstvu spolu s opozicí rovněž...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Alena Čápová 2016-05-14 17:13
K žádné změně ÚP nesmí dojít, je to skutečně nebezpečný precedens, zvůle za účelem zvýšení zisku, pokusím se přijít do Zahrady ve čtvrtek 19.5.2016, informujte i "spřízněné" občany z ostatních městských částí, spolků, ombdusmana, novináře, ČT, zástupce MŽP (Brabec se v současnosti tváří, že ČR stojí za zelení), zkrátka všechny slušné lidi, musíme tu bitvu s nenasytnými devolopery, kterým jde jenom o prachy, vyhrát. Aleše Kulhánka prosím, aby v mejlech doplnil přesně místo. AČ
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Všetečka 2016-05-15 13:12
Sice nemůžu osobně přijít, ale budu sledovat on-line zastupitelstvo 19.5.
Hlavně, aby se s nenasytnými developery nespojili radní ze stran TOP a ANO - jak predikuje pan Kos výše. To by bylo pro P11 špatné.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Monika Serbusová 2016-05-23 22:13
Dobrý den,

podávala jsem tuto žádost o změnu územního plánu za tatínka (majitel jednoho pozemku) a tetu (majitelku druhého pozemku). Ne, nejsem developer, nemám v plánu vystavět na místě obchodní centrum ani parkoviště, jsem matka malého kluka, která v současnosti řeší bydlení pro sebe a svoji rodinu - to samé se týká pozemku tety, kde by mohli bydlet po dostudování moji bratranci (její synové). Změnu z nezastavitelnéh o území na zastavitelné jsme žádali i proto, že podle nás k velké změně nedojde i vzhledem k tomu, že území okolo zastavěné je - penzion Nosál, tenisové kurty... Bohužel jsem to, jaké pozdvižení celá věc vyvolala, zjistila až teď, kdy už je pozdě se účastnit společné diskuze. Chápu, že jde lidem o ochranu prostředí a přírody, ale prosímpěkně, byl tam někdo z vás osobně se podívat? Viděli jste tu polorozpadlou stodolu, místo které bychom postavili domek, a zarostlou ošklivou zahradu, kde by stál druhý domek? Viděli jste rozbořený areál Interlov hned vedle?? A zrušené zahrádkářské kolonie, kde teď jen bují plevel a bydlí bezdomovci?? Nebylo by lepší, kdyby alespoň náš prostor byl zkultivován a vypadal k světu? Jsme normální, slušní lidé, kteří mají k přírodě velmi blízko a rozhodně bychom krajinnému rázu neuškodili, potřebujeme bydlet, a to jde i s respektem k okolí... jenže teď už je bohužel pozdě na vysvětlování, protože došlo očividně k nepochopení. Chápu, že se lidé bojí developerů, ale tentokrát bohužel iniciativa opravdu dopadla na nesprávnou půdu :-(
Předpokládám, že to už nebude hrát žádnou roli, ale je mi z toho teď opravdu smutno, protože nám to zkrátka hodně zkomplikuje situaci, budeme muset řešit bydlení jinak, pozemek zůstane nevyužitý a ve finále to neprospěje vůbec nikomu.

Omlouvám se za dlouhý výlev, ale je mi opravdu líto, že jsem více nepátrala a nedohledala tuto iniciativu včas, abych měla možnost se k věci vyjádřit a vysvětlit, jaká je situace. Vím, že nikdo nechtěl záměrně uškodit a šlo opravdu o snahu bránit území, ale bohužel to tak nakonec nechtěně dopadlo.

Hezký večer všem.
Monika Serbusová
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Monika Serbusová 2016-05-23 22:21
Ještě si dovolím okomentovat tvrzení, že: "Je také nutné zdůraznit, že část předmětných pozemků se dle platného ÚP nachází v zastavitelném území a bylo by zde možné (beze změny ÚP) postavit dostatečně velký rodinný dům s jedním či dvěma byty." To prostě není pravda. Kdyby to šlo, udělali bychom to tak, ale pokud se přijdete podívat až k pozemku, uvidíte sami, že to nejde - zastavitelná je akorát nudle vedoucí k tatínkovu domu, kde se a) nic nevejde b) sousedí přímo s penzionem Nosál, takže bychom narazili na odstup od sousedovy stavby. Co se týče zhodnocení, ke kterému by došlo: Ano. Pozemky by pak měly větší cenu. To, že bychom je neprodali, protože jde o pozemky zakoupené mým dědečkem a babičkou, ke kterým máme nějakou rodinnou vazbu, věřit nemusíte, ale je to tak. Pokud vadí zhodnocení jako takové - ano, byli bychom majiteli drahých pozemků. Tak to je, protože babička s dědečkem ty pozemky tehdy prostě od hajného koupili. Tím ale přeci nikomu neškodíme... Doufám, že alespoň trochu tohle všechno přispěje k tomu, aby alespoň někdo z vás změnil názor, i když teď už to fakticky k ničemu nebude.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Libor 2016-05-23 23:00
Dobrý večer, proč jde o změnu na SV a ne na obyč bydlení?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Monika Serbusova 2016-05-23 23:13
Dobry den, predne dekuji za dotaz - musim priznat, ze mi to dava trochu nadeji ze budu moct aspon tady neco vysvetlit. Zmena na SV je prave nutna, aby se tam dalo stavet to obyc bydleni. Jinak to s ohledem na uzemni plan neni mozne udelat - jeste chceme predlozit konkretni studii, ze ktere by vyplyvalo, ze zastavena plocha by byla mensi nez cele dve zahrady. Tady bylo asi nestastne, ze jsme zahrnuli do zadosti o zmenu UP cele dva pozemky, proste me nenapadlo, co se okolo toho strhne a jelikoz jsem tohle nikdy nedelala, ani mi nedoslo, ze bych mohla sledovat kdy se to bude projednavat, abych u toho mohla byt.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Libor 2016-05-23 23:34
Nějak to asi nechápu, proč jsou teda v územním plánu funkční plochy OB? Co k tomu ještě chcete přistavět jiného než čistě obytného?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Monika Serbusová 2016-05-24 07:42
Dobré ráno, tak jsem se na to dívala ještě jednou a opravdu nevím, co myslíte tím OB? Na katastrální mapě je SV - což je všeobecně smíšená plocha. Abychom mohli postavit rodinný dům, je potřeba toto funkční využití. Pokud to dobře chápu, máte na mysli nějakou funkční plochu, která by byla jen pro bydlení - s takovými se ale v územním plánu nepracuje, pokud vím?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Zuzana Malá 2016-05-24 13:30
Vážená paní Serbusová, nemáte pravdu. V územním plánu jsou plochy OB, i na Praze 11. Tady je vše o plochách OB (zkopírováno z územního plánu).

OB - čistě obytné
Území sloužící pro bydlení.

Funkční využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití).
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče.
Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu1.
Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID).
Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Monika Serbusová 2016-05-24 19:29
Dobrý den,

děkuji za obšírné vysvětlení, už se chytám a chápu teď i jak to myslel pan Libor. Pokud je to jak píšete, tak by neměl být problém ani s OB, pokud tam nebude jiný zádrhel. Jelikož to opravdu (opravdu a opravdu) chceme jen na bydlení, tak by nám to určitě nevadilo. SV jsem použila proto, že jsme naráželi při konzultacích na různých místech právě na tuto fční plochu a OB jsem přiznám se nijak neregistrovala.

Co je důležité: Dohodli jsme se teď, že žádost v současné podobě zcela stáhneme, propracujeme ji znovu, tak, aby bylo opravdu patrné, že nejde o developerský záměr (tzn. i zmenšíme plochu kde žádáme o změnu ÚP na nezbytně nutnou), předložíme ke konzultaci zainteresovaným stranám a pak teprve podáme případně znovu. Proto děkuji za tyto připomínky.

Až dáme vše dohromady, budu v kontaktu se zastupiteli Hnutí pro Prahu 11 a těmi, kdo projeví zájem se účastnit. Snad se nám podaří se nám najít nějaký konsenzus a vše si vysvětlit.

Hezký večer
Monika Serbusová
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Monika Serbusova 2016-05-23 23:46
Nic, jen obytne domy + povinnou garaz pro jedno auto ke kazdemu. Ted se ale moc nechytam, co myslite tim OB - jsem jen na mobilu, tak na to jeste mrknu zitra poradne a jeste zareaguji. MS
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Václavková 2016-05-25 21:42
Jirava (ANO) na jednání Rady MČ dne 19.4.2016 prohlásil: „Nechápu, proč někteří lidé z Roztyl proti této změně územního plánu protestují, když bydlí od lesa tak daleko. To by je vůbec nemělo zajímat.“

Co jsme si zvolili, to máme. Pan Jirava chápe velice dobře.....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Monika Serbusová 2016-05-25 21:43
Dobrý den,

podávala jsem tuto žádost o změnu územního plánu za tatínka (majitel jednoho pozemku) a tetu (majitelku druhého pozemku). Ne, nejsem developer, nemám v plánu vystavět na místě obchodní centrum ani parkoviště, jsem matka malého kluka, která v současnosti řeší bydlení pro sebe a svoji rodinu - to samé se týká pozemku tety, kde by mohli bydlet po dostudování moji bratranci (její synové). Změnu z nezastavitelnéh o území na zastavitelné jsme žádali i proto, že podle nás k velké změně nedojde i vzhledem k tomu, že území okolo zastavěné je - penzion Nosál, tenisové kurty... Bohužel jsem to, jaké pozdvižení celá věc vyvolala, zjistila až teď, kdy už je pozdě se účastnit společné diskuze. Chápu, že jde lidem o ochranu prostředí a přírody, ale prosímpěkně, byl tam někdo z vás osobně se podívat? Viděli jste tu polorozpadlou stodolu, místo které bychom postavili domek, a zarostlou ošklivou zahradu, kde by stál druhý domek? Viděli jste rozbořený areál Interlov hned vedle?? A zrušené zahrádkářské kolonie, kde teď jen bují plevel a bydlí bezdomovci?? Nebylo by lepší, kdyby alespoň náš prostor byl zkultivován a vypadal k světu? Jsme normální, slušní lidé, kteří mají k přírodě velmi blízko a rozhodně bychom krajinnému rázu neuškodili, potřebujeme bydlet, a to jde i s respektem k okolí... jenže teď už je bohužel pozdě na vysvětlování, protože došlo očividně k nepochopení. Chápu, že se lidé bojí developerů, ale tentokrát bohužel iniciativa opravdu dopadla na nesprávnou půdu :-(
Předpokládám, že to už nebude hrát žádnou roli, ale je mi z toho teď opravdu smutno, protože nám to zkrátka hodně zkomplikuje situaci, budeme muset řešit bydlení jinak, pozemek zůstane nevyužitý a ve finále to neprospěje vůbec nikomu.

Omlouvám se za dlouhý výlev, ale je mi opravdu líto, že jsem více nepátrala a nedohledala tuto iniciativu včas, abych měla možnost se k věci vyjádřit a vysvětlit, jaká je situace. Vím, že nikdo nechtěl záměrně uškodit a šlo opravdu o snahu bránit území, ale bohužel to tak nakonec nechtěně dopadlo.

Hezký večer všem.
Monika Serbusová
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Libor 2016-05-25 22:27
Paní Serbusová, to máte tak, že zase existují developeři, kteří pod záminkou bohulibosti si nechají prosadit nějakou změnu územního plánu a pak jak je plán platný, dělají si co jim území dovolí. Ono by to pak i od Vás odkoupili. Nikdo Vám proto nebude věřit, že chcete SV jen pro bydlení. Pokud zažádáte nově čistě jen o OB, mohla by být situace lepší, ale nic to nezaručuje, že Vám to projde.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Zděnek Kvítek 2016-05-25 23:18
Dobrý večer, dnes bylo Výboru pro územní rozvoj předloženo ke schválení doporučení se záměrem Radě. Výbor pro územní rozvoj dnes neschválil návrh souhlasného doporučení Radě se záměrem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Sam Davis 2016-11-11 14:43
Dobry den, rád bych se zeptal co se staví pod hotelem Nosál, , dnes jsem sel s detma kolem a vidím zde bagry, dekuji za odpověď .
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Monika Rumlová Serbusová 2016-11-11 16:42
Dobrý den, měla by to podle záměru, který nám byl jako sousedům předložen, být "budova zázemí k uskladnění vybavení a údržbové techniky areálu Hotelu Nosál". Toho tématu, o kterém byl tenhle článek, se to tedy netýká - my jsme svoji žádost o změnu ÚP na našem pozemku stáhli a chceme jen rekonstruovat stávající stodolu na pozemku, protože nám opravdu šlo o bydlení (i když to bylo bohužel mnohými prezentováno jinak). Věřím, že to už nikomu trnem v oku nebude a naopak budou sousedé a návštěvníci lesa rádi, že místo na nevzhlednou ruinu koukají na opravenou stavbu... aspoň mě tedy ještě neopustila víra v lidi, tak tedy proto v to doufám :-(
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Sam Davis 2016-11-11 21:32
Dobry vecer, dekuji za informaci , jen nerozumím tomu , ze vám nedovolili na vašem pozemku nic postavit , a vedle na louce v místech kde vedla cesta k metru, stavbu povolí.... Už tak vidíme jak se budovy " Hotelu Nosál " rozrustají , každy rok neco přibude. Jak vidíme někde to jde a jinde ne. Chápu, ze minulé vedení radnice bylo možné naklonit k " sikovnym záměrům " ale jak je možné ze se to děje ted ? Předpokládám , ze " technické zázemí " nepotřebuje změnu územního rozhodnutí a ani stavební povolení ? :), Mozna vodítko pro vás .... ale jaky čestný člověk by to takhle odcházel ze ...
S pozdravem D.S.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Martin Farmačka 2016-11-15 04:49
Pokud se ptate, co se deje ted, pak se deje to, ze se konecne nekdo zajima co se stavi, kde se to stavi, a jake jsou zaruky, ze rozhodnuti uradu nebude zneuzito. Na prvni pohled je to komplikovanejsi pro pochopeni, ale na druhou stranu se postupuje obezretne a od voleb na P11 nevznikla zadna zavadna stavba. Problematiku kolem Nosalu zachycuje tento clanek:

• ANO a TOP podporují změnu územního plánu na Roztylech. Je proti pravidlům radnice > www.hpp11.cz/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Sam Davis 2016-11-15 08:37
Dobry den, odkaz je shodný s tim pod čím je tento komentář. Tedy o jiny pozemek než na který se ptám. Stavba " technického zázemí " se staví na pozemku " Nosalů ", ptám se ...ten je uz v územním plánu změněn, ze se na něm dá stavět ( uz tyden je slyšet hluk bagru )?
A nebo jak jsem radil paní sousedce "Nosálů " , nemusí měnit územní plán a začít stavět " technické zázemí " též .
A popravdě jestli se v článku píše ze paní ma část pozemku zastavitelnou, proč nepostavit neco v te části pozemku kde může ???( kolik metru na ta zastavitelna část ? Pripada me ze změna územního plánu je opravdu účelová a nebo by minimálně způsobila precedent , který by byl jednou zneužít .
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Monika Rumlova Serbusova 2016-11-15 10:04
Dobry den, je to tak, ze u Nosalu nebylo menit UP potreba - fcni vymezeni toho pozemku bylo jine, takze se tam technicke zazemi postavit da. My bychom mohli postavit jen takove typy staveb, ktere nejsou pro bydleni, tedy by ani nesly zkolaudovat - komplikace s hypotekou apod. Zmena UP o kterou jsme zadali opravdu byla se zamerem, abychom mohli stavet rodinny dum - vzhledem k tomu, ze tuto zadost jsme stahli, uz to stejne neni aktualni. Chapu, ze to mohlo vzbudit pochybnosti, prave proto jsme zadost stahli a resime vystavbu domku tak, aby nevznikaly obavy z developeru apod. - tedy se soustredime na stavajici stodolu. Je to bohuzel pro nas na hrozne dlpuhe papirovani, ale jedna se o jedine mozne reseni dle predpisu. To, ze je cast pozemku zastavitelna, je sice pravda, ale s prominutim s tim tehdy operoval clovek, ktery snad pozemek nikdy nemohl videt - na te zastavitelne casti proste neni mozne postavit rodinny dum, protoze: 1) jde o prijezdovou cestu k domu tatinka 2) dum by byl nalepen na penzion Nosal, takze by to ani neslo s ohledem na ruzne povinne vzdalenosti od sousednich staveb, predepsana mnozstvi svetla apod. 3) zivotni prostredi by melo problem se vzdalenosti od lesa, jelikoz by slo o novostavbu. Kdyz pujdete okolo, muzete klidne posoudit sam: Zastavitelne uzemi je pruh od vrat smerem dozadu k domku - sirkou konci priblizne tam, kde zacina plechova garaz. Proste prijezdova cesta. Verte, ze kdyby to slo, uz tam domek stoji - byla by to pro nas samozrejme nejjednodussi varianta.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Zdenek Kvitek 2016-11-15 14:44
Dobrý den,
Odpovědnost za dodržování zákona má státní správa, tedy stavební úřad. V případě Vašich pochybností se prosím na něj obraťte. My jako zástupci samosprávy v daném místě nepodporujeme žádné změny územního plánu, které by snížily stupeň ochrany zeleně v daném místě, které slouží pro rekreaci.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Sam Davis 2016-11-15 23:33
Dobry den, paní sousedky "Nosálů " je me samozřejmě líto , když vidím co bylo možno touto rodinou diky znamostem zastavět a ona nemůže skoro nic. Bohužel žádat o změnu územního plánu je velice nešťastné řešení, uz z ohledem na fakt, ze " Nosalovi" by toto rozhodnutí umně využili k postavení něčeho hooodně velkého.
Jsem rad, ze znám jednotlivé kompetence na úřadě, jen me není moc jasné jak muze státní správa se samosprávou fungovat, když každy chce neco jiného. Samospráva může státní správu propustit ? Respektive stavební odbor a odbor územního rozvoje, pracuje nezávisle na samosprávě - tedy námi volených lidí ? Jak muzou správně fungovat městské úřady , když odbory v nich si dělají co chtějí ?
Už se tesim na " technické zázemí " pro sedačku , frézu , lopatu či hrabě :)), a na překvapení celé samosprávy :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist