12.08.2022 • 10:01 • týden 32

nosal.up.th• Na jednání Rady MČ P11 dne 19.4.2016 v 15:35 radní Jirava (ANO), Balík (ANO), Urbánek (TOP 09), Lepš (TOP 09) nepodpořili nesouhlas se změnu ÚP na Roztylech.

V zápisu z jednání je uvedeno: "Radní za Hnutí pro Prahu 11 nesouhlasí se změnou územního plánu na Roztylech z důvodu ochrany tzv. nezastavitelných ploch a z důvodu hájení zájmu veřejného nad zájmem individuálním“. Nabízíme vám vysvětlující článek...

Předesíláme, že v tuto chvíli nevíme, zda Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí bude ještě znovu o změně jednat -  na programu jeho jednání, které se má uskutečnit příští týden, tento bod zařazen není. V každém případě by návrh na tuto změnu územního plánu mělo projednat Zastupitelstvo MČ Praha 11, nejspíše na květnovém zasedání, o čemž vás budeme v každém případě informovat.

Pokud vám, obyvatelům Roztyl, tento překvapivý vývoj vadí, přijďte na příslušné jednání Zastupitelstva MČ P11. Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, prosíme, napište nám vaše osobní vyjádření, které na Zastupitelstvu MČ Praha 11 zveřejníme.

oddelicka

• Vážení občané a čtenáři, rádi bychom vás informovali o nejnovější aktivitě na Roztylech. Bohužel naše zprávy nejsou pozitivní.

Na MČ P11 byl podán podnět na změnu územního plánu vedle restaurace Za Větrem (území je zobrazeno a obrázku). Jde o změnu z funkčního využití PS (sady, zahrady, vinice), což je NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ, na funkční využití SV (všeobecně smíšené), což je ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ. Vše o jednotlivých funkčních využitích je na konci tohoto článku.

• Mapa > zde

O podnětu jednal Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí 23.3.2016. Kupodivu je ihned nezamítl, protože členové výboru za ANO a TOP 09 uvažují o tom, že by se změnou souhlasili...

...což odporuje usnesení zastupitelstva MČ P11 č. číslo usnesení 0011/1/Z/2014 ze dne 10.11.2014, konkrétně 2. veřejný zájem je dále nezahušťovat Prahu 11 další administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných ploch, a je také v rozporu s Programovým prohlášení Rady městské části: Budeme chránit nezastavitelné plochy - plochy zeleně, rekreace a sportu.

Restaurace.Za.vetrem.a.Hotel.Nosal.thPodnět na změnu, který osobně podporuje Ing. Jirava (ANO), je zdůvodňován výstavbou 2 rodinných domů. I to je však nepřijatelné, neboť dojde ke změně nezastavitelného území na zastavitelné. Po přijetí změny se již navíc nikdo neptá, čím byla zdůvodněna, a tak v daném místě může vyrůst klidně administrativní budova. Nemluvě o dalších problémech spojených s provozem areálu hotelu Nosál (stavby v ochranném pásmu lesa, obtěžující parkování vozidel na lesní cestě apod.).

Přestože se v daném případě jedná o relativně malé území, povolení změny ÚP a popření nastavených pravidel schválených radou a zastupitelstvem MČ by mohl být nebezpečný precedent pro další developery, kteří na Praze 11 usilují o mnohem rozsáhlejší změny ÚP z nezastavitelného na zastavitelné území.

Je nutno rovněž připomenout, že tímto administrativním opatřením - změnou ÚP z ploch určených pro louky, sady, parky apod. na stavební parcely může dojít až k 100 násobnému zhodnocení předmětných pozemků.

Je také nutné zdůraznit, že část předmětných pozemků se dle platného ÚP nachází v zastavitelném území a bylo by zde možné (beze změny ÚP) postavit dostatečně velký rodinný dům s jedním či dvěma byty, což by vyřešilo bytovou situaci rodiny (která je uváděna jako důvod změny ÚP). Pokud tedy není skutečným důvodem jiný úmysl, změnu územního plánu by nebylo nutné vůbec pořizovat.

Pokud, vám obyvatelům Roztyl, by takovýto vývoj také vadil, přijďte na jednání Výboru pro územní rozvoj, na kterém se ještě znovu bude o podnětu jednat. O tom, kdy to bude, vás budeme informovat. Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, prosíme, napište nám vaše osobní vyjádření, které bychom zástupcům Výboru na jednání přečetli a předali.

Zuzana Malá, člen výboru Ochrana Roztyl, z.s.
Aleš Kulhánek, člen Zelené Roztyly, z.s.

oddelicka

Z volebních programů:

ANO

Bod 1: Zodpovědnost a profesionalitu - po diskusích s občany vytvoříme koncepci správy a rozvoje městské části (ochrana a údržba zelených ploch místo jejich nekoncepčního zastavování, optimalizace dopravy a parkování).

Bod 3: Chcete zabránit megalomanským záměrům developerů? Uděláme to!
Rozvoj Jižního Města musí být plnohodnotný, ale uměřený.
Zájmy developerů se musí podřídit potřebám obyvatel Jižního Města.
Investoři nových projektů se musí podílet na úpravách okolí stavby (park, dětské hřiště, parkovací místa apod.)

TOP 09

Chceme udělat z Prahy 11 opravdu příjemné, „zelené“, bezpečné a dopravně přátelské místo k životu, kde každý z nás bude mít dostatek možností pro příjemný pobyt v parku, ke sportovnímu vyžití, návštěvě kavárny či restaurace a aktivnímu kulturnímu životu.

Konec zahušťování stabilizovaných ploch: K investičním záměrům směřujícím do lokalit, které již za předchozího režimu dosáhly značné míry zastavěnosti obytnými soubory, je potřeba zaujímat negativní stanoviska. Zvláště tehdy, jsou-li takové lokality vybírány necitlivě, i když odůvodňovány „bohulibými“ záměry. Tak řešila stávající radniční koalice (ODS, ČSSD, Pražané za svá práva) s podporou KSČM nedostatek vhodných pozemků např. pro Dům s pečovatelskou službou, když před tím vhodný pozemek v územním plánu určený pro veřejnou vybavenost prodala privátnímu investorovi a zmíněné sociální zařízení směřovala do veřejné zeleně, jak tomu bylo na Hájích v sousedství ulice Hviezdoslavova. 

oddelicka

INFO z ÚP o možném využití funkčního území

PS - sady, zahrady a vinice

Funkční využití:
Výsadby ovocných dřevin a vinné révy, užitkové a okrasné zahrady.

Doplňkové funkční využití
Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV.
Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím.

SV - všeobecně smíšené

Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Funkční využití:
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m 2 prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící výroba 1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Výjimečně přípustné funkční využití:
Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

oddelicka

Článek pokračuje druhou částí, zveřejněnou v souvislosti s konáním 17. ZMČ P11

• Dne 19.5.2016 od 13h na 17. ZMČ P11 bude projednávána Změna územního plánu na Roztylech.

Na MČ P11 byl podán podnět na změnu územního plánu vedle restaurace Za Větrem (hotel Nosál u Kunratického lesa) - na pozemky parc. č. 3363, 3357/1 (část) a 3357/2 v k. ú. Chodov > mapa. Jde o změnu z funkčního využití PS (sady, zahrady, vinice), což je NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ, na funkční využití SV (všeobecně smíšené), což je ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ.

Podnět na změnu, je zdůvodňován výstavbou 2 rodinných domů. I to je však nepřijatelné, neboť dojde ke změně nezastavitelného území na zastavitelné.

Po přijetí změny se již navíc nikdo neptá, čím byla zdůvodněna, a tak v daném místě (ve funkční ploše SV) může vyrůst klidně administrativní budova. Jedná se navíc o území v ochranném pásmu lesa.

Pozemek.NosalVe čtvrtek 19.5.2016 bude tento podnět projednáván na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 > bod č. 4 navrženého programu, v němž starosta Jiří Štyler navrhuje neschválení podnětu. Radní za ANO 2011 a TOP09 však s podnětem na změnu územního plánu souhlasí, což je v rozporu se zásadami, které si sami v rámci usnesení Rady městské části nastavili!

Mohl by to být rovněž nebezpečný precedens pro další developery, kteří na Praze 11 usilují o mnohem rozsáhlejší změny ÚP z nezastavitelného na zastavitelné území.

Ing. Jirava (ANO) na jednání Rady MČ dne 19.4.2016 prohlásil: „Nechápu, proč někteří lidé z Roztyl proti této změně územního plánu protestují, když bydlí od lesa tak daleko. To by je vůbec nemělo zajímat.“

Pokud vy, obyvatelé Roztyl, také nechcete přeměnu zeleně na stavební pozemek na hranici lesa, přijďte vyjádřit svůj názor a podpořit své zastupitele na zasedání Zastupitelstva ve čtvrtek 19.5.2016 od 13h.

• Podklady k bodu > zde

• Více informací k tomuto tématu najdete v článku > ANO a TOP podporují změnu územního plánu na Roztylech. Je proti pravidlům radnice

Aleš Kulhánek a Šárka Zdeňková, Zelené Roztyly, z.s.
Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit