08.06.2023 • 07:36 • týden 23

Navrh.reseni.varianta.A• Na internetových stránkách Krčák žije, spravovaných firmou Passerinvest, se objevil článek Jak to aktuálně vypadá s rekultivací areálu bývalého Interlovu, ve kterém napadá HPP 11 z překrucování informací o aktuálně projednávané změně územního plánu Z2797/00 v areálu Interlov.

Ke konkrétním tvrzením, která jsou v článku uvedena, přinášíme následující vysvětlení (vždy pod „Reakce HPP 11“). Naše vysvětlení se, bez ohledu na výroky společnosti Passerinvest, odkazují na oficiálně zveřejněnou textovou část změny územního plánu a na textovou část Odůvodnění změny územního plánu (oboje najdete pod článkem). Odkaz na všechny dokumenty týkající se změny Z 2797/00 byl již uveden dříve v našem původním článku > ZDE. Nehodnotíme, co je v území při křížení Jižní spojky a D1 lepší, zda byty nebo kanceláře, hodnotíme veřejný prostor a vliv navrhované změny na své okolí.

Aktuální tvrzení Hnutí pro Prahu 11: Veřejný park nebude

Krčák žije > Veřejný park je od začátku součástí projektu. Byl v původním plánu a je i v tom novém. Každý se o tom může přesvědčit na vlastní oči, neboť zde park už několik let vzniká.

Reakce HPP 11 > V původním návrhu - ZDE (Návrh řešení - varianta A - vybrána na základě veřejné ankety) mělo být lanové centrum, hřiště a dětské hřiště a dále pobytové louky a přírodní koupaliště. Textová část (ZDE) změny veřejný park neřeší vůbec. V Textové části Odůvodnění změny územního plánu (ZDE) lze nalézt: Ve vyhodnocení SEA se uvádí: Z hlediska vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území je návrh změny Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy: Akceptovatelný za podmínky současného řešení ploch /ZVO-G/ i /SO3/. A dále: Využití ploch /ZVO/ zpracovatel SEA doporučuje podmínit realizací navrhovaného parku, tak aby nemohlo dojít k výstavbě bez řešení veřejného prostranství.

V Textové části Odůvodnění změny územního plánu v odstavci G je pak ale pouze uvedeno: Snížení podílu nezastavitelných ploch je kompenzováno požadavkem umístit v rámci řešeného území parkově upravenou plochu s dobrou prostupností pro pěší a cyklisty a citlivou návazností na stávající přírodní plochy, realizovanou v rámci funkční plochy /ZVO/ prostřednictvím koeficientu zeleně, který je definován pro míru využití území G.

Aktuální tvrzení Hnutí pro Prahu 11: Nebude prostor pro sportovní vyžití

Krčák žije > Plochy pro venkovní sportování budou. První discgolfové hřiště už dokonce stojí. Navíc vzniknou i prostory pro kulturně-společenské akce.

Reakce HPP 11 > V původním návrhu (ZDE) mělo být lanové centrum, hřiště a dětské hřiště a dále pobytové louky a přírodní koupaliště.

Aktuální tvrzení Hnutí pro Prahu 11: Nebudou vodní plochy

Krčák žije > Vodní plochy budou. Součástí projektu je totiž také vyvedení dávno ztraceného Roztylského potoka na povrch a vytvoření vodních ploch.

Reakce HPP 11 > Netvrdíme, že vodní plochy nebudou. Dotazujeme se, zda budou a zda budou podle původní verze - přírodní koupaliště s oddychovou plochou - pláží.

Aktuální tvrzení Hnutí pro Prahu 11: Do areálu nebude možné sjet přímo z Jižní spojky

Krčák žije > Do návrhu je zapracován požadavek MČ Praha 11 na dopravní napojení areálu na nájezd Jižní spojky, respektive na křižovatku Jižní spojka/magistrála/ 5. května.

Reakce HPP 11 > Obáváme se, že napojení na Jižní spojku a D1 nebude vybudováno. K této obavě nás vede následující: V Textové části Odůvodnění změny územního plánu, odstavci F lze nalézt: ...vlastní realizace severního napojení je z hlediska přípustnosti ploch ÚP možná. K výše uvedenému napojení je třeba dodat, že z hlediska provozního (s ohledem na zatížení křižovatky zejména těžkou nákladní dopravou) je nevhodné realizovat napojení na MUK Spořilov v plném rozsahu před zprovozněním jihovýchodní části Pražského okruhu (stavba SOKP 511). Domníváme se, že je vhodné nejprve vybudovat toto severní napojení areálu na Jižní spojku a D1, aby jej mohla využít již staveništní doprava. Pokud bude vybudován nejprve stavební projekt (s napojením přes Tomíčkovu ul. na Ryšavého), nebude záruka, že ve výhledu bude vybudováno další (severní) napojení.

Toto severní napojení má v prvé řadě ulehčit území Roztyl, aby veškerá doprava spojená se záměrem nebyla vedena Tomíčkovou ulicí. Jak se ale nyní ukazuje, bude nutno požadovat taková dopravní opatření, aby se ulice Tomíčkova nestala zkratkou pro tranzitní dopravu z ulice 5. května (D1). Toto riziko vyplývá z dopravní studie (Ateliér DUA, 09/2017). Dle studie by v důsledku tohoto propojení mohlo dojít k nárůstu dopravy na komunikaci Ryšavého procházející sídlištěm Horní Roztyly až o 4000 jízd denně (v obou směrech)! Na jednání Komise pro územní rozvoj Prahy 4 dne 31. 1. 2019 zástupce firmy Passerinvest vyzdvihl tuto skutečnost jako přínos jeho stavebního projektu!

Což je v naprostém rozporu s požadavky MČ Praha 11 a se závěry studie SEA, která v textové části odůvodnění změny k tomuto uvádí: Na základě provedeného dopravního průzkumu je možné rovněž napojení území na ze severu přiléhající propojku Jižní spojka – třída 5. května, což by umožnilo částečné přerozdělení dopravních proudů tak, aby veškerá vyvolaná doprava neprojížděla přes křižovatku Tomíčkova/Ryšavého. V této souvislosti doporučujeme realizovat dopravní napojení plochy /ZVO/ rovněž ze severní strany tak, aby došlo k rozložení dopravních proudů a relevantnímu snížení resp. nezatížení zátěže ulice Tomíčkova a Ryšavého.

Dopravni.propojeni.MUK.Sporilov.Tomickova.Rysaveho

Navrhované dopravní propojení MÚK Spořilov - Tomíčkova - Ryšavého (výřez ze situace DUA 09/2017)


Navrh.reseni.varianta.A

Původní návrh řešení veřejného parku - vítězná varianta A

Připomínky HPP 11 k ÚP na Roztylech > ZDE | Podpisová listina > ZDE

RNDr. Zuzana Malá, Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11


Související odkazy:

 Textová část změny územního plánu Z2797/00 > ZDE

• Textová část Odůvodnění změny územního plánu Z2797/00 > ZDE

• Jak to aktuálně vypadá s rekultivací areálu bývalého Interlovu > ZDE

• Areál Interlovu > WEB

 Passerova změna územního plánu v areálu bývalého Interlovu míří do finále

• HPP 11 bojuje za zelené Roztyly! Připomeňte si historii pořady České televize NEDEJ SE z roku 2010 a 2011 > ZDE

Interlov na Roztylech je třeba zastavět. Protože je pustý

Připomínkujte změny územního plánu: Interlov na Roztylech a tramvaj až na Výstavní 

Arnika: Spolky výstavbu neblokují, vyplývá z analýzy Arniky. Na vině jsou úřady a jejich nedodržování lhůt

• Politici, nelžete nám. Občanské spolky výstavbu neblokují, jak tvrdí analýza nevládní Arniky. Máme ji k dispozici


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit